Strategia transferu wiedzy dla Sieci Badawczej Łukasiewicz

Powiązania pomiędzy nauką a biznesem ciągle należą do słabych stron w polskiego ekosystemu badań i rozwoju (B+R). W odpowiedzi na ten problem, w kwietniu 2019 roku utworzono Sieć Badawczą Łukasiewicz. Zadaniem Sieci jest prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej i innowacyjnej kraju, a także zapewnienie transferu wiedzy do gospodarki.  Łukasiewicz obecnie składa się z 32 instytutów badawczych, które oferują kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorców.

EPRD jest częścią międzynarodowego zespołu pracującego nad strategią transferu wiedzy dla Sieci. Strategia ma ułatwić proces dzielenia się i rozpowszechniania wiedzy opartej na badaniach oraz lepszego wykorzystania tej wiedzy, aby zapobiec duplikacji działań organizacji badawczych. Lepsza koordynacja działań w tym zakresie zapewni większą przejrzystość i łatwiejszy dostęp do oferty badawczo-rozwojowej Sieci dla zewnętrznych interesariuszy (np. przemysłu, biznesu, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego). Strategia pozwoli na lepszy obieg wiedzy na trzech poziomach, a mianowicie:

  1. Wymianę wiedzy pomiędzy pracownikami Centrum Łukasiewicz.
  2. Dzielenie się wiedzą z różnych dziedzin i na różnych poziomach między poszczególnymi instytutami.
  3. Transfer wiedzy pomiędzy ŁRN a innymi organizacjami.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie m.in. analiza dobrych praktyk dotyczących dużych organizacji badawczych i technologicznych z innych krajów członkowskich UE, działających w wielu sektorach przemysłu, które pod względem  instytucjonalnym i organizacyjnym wykazują podobieństwa do Sieci Łukasiewicz.

Projekt realizowany jest dla Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM), a jego zakończenie jest planowane na marzec 2022 roku.

05.02.2021
Podziel się tą stroną: