Badania i ewaluacje

W 2007 został utworzony w firmie Departament Badań i Ewaluacji. Departament przeprowadził szereg badań, analiz i ewaluacji dla takich Klientów jak: polskie i zagraniczne ministerstwa, urzędy marszałkowskie, publiczne służby zatrudnienia, agencje Unii Europejskiej i dyrekcje Komisji Europejskiej.

Doświadczenie

Przygotowaliśmy raporty z ewaluacji ex-ante (prowadzone przed rozpoczęciem interwencji), raporty mid-term (realizowane w trakcie wdrażania interwencji) i ex-post (po zakończeniu realizacji interwencji).

Opracowaliśmy analizy i badania  różnych sektorów gospodarczych z uwzględnieniem ich konkurencyjności i innowacyjności, analizy porównawcze zjawisk społecznych i ekonomicznych występujących na rynku europejskim, analizy wdrożenia dyrektyw UE i obowiązujących regulacji prawnych w poszczególnych państwach członkowskich.

 

Jak pracujemy

  • Wszystkie badania, analizy i ewaluacje projektujemy uwzględniając potrzeby Klienta i zaproponowaną metodologię, która każdorazowo jest dyskutowana i uzupełniana przez naszych ekspertów.
  • Proponujemy/dobieramy zestaw technik i metod badawczych, które pozwolą nam uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania i problemy badawcze naszego Klienta.
  • Badania i ewaluacje realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów.
  • Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie opracowujemy raport końcowy z prowadzonych badań, analiz i ewaluacji.
  • Prezentujemy wyniki interesariuszom i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi.
  • Po zakończeniu procesu badawczego, przedstawiamy Klientowi wnioski i rekomendacje, których wdrożenie stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy.

Przykładowe Projekty

  • Ewaluacja programów operacyjnych unijnej pomocy finansowej w kontekście uwzględnienia zmian klimatycznych
  • Badanie wspierania mobilności pracowników pomiędzy sektorem nauki, a sektorem prywatnym na poziomie europejskim
  • Oceny programu skierowanego na wspieranie innowacji w Południowej Afryce finansowanego ze środków fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Małgorzata Olesiak tel. 41 345 32 71
e-mail: m.olesiak@eprd.pl