PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego są wymagające lecz ich zalety kuszą obydwa sektory coraz mocniej.

Obniżenie kosztów całkowitych przedsięwzięcia, przyspieszenie procesów inwestycyjnych, wyższa efektywność w zarządzaniu środkami publicznymi, możliwość wdrożenia projektów o wyższym poziomie innowacyjności, transfer know-how z sektora prywatnego do publicznego, polepszenie jakości świadczonych usług publicznych, czy wreszcie podział ryzyk pomiędzy partnerów prywatnych i publicznych – to te najczęściej wymieniane zalety PPP przez przedstawicieli obydwu sektorów.

Pracujemy zarówno z podmiotami publicznymi, jak i prywatnymi. Korzystamy z usług kancelarii prawnych, podatkowych polskich i zagranicznych.

Wyzwania

Największym wyzwaniem wydaje się być przekonanie decydentów z sektora publicznego by rozważyli możliwość realizacji inwestycji w formule PPP. Doświadczenie pokazuje, że mając dobrego partnera prywatnego i dobrze zarządzając projektem, kolejne etapy odsłaniają zalety tego właśnie rozwiązania.

Jak pracujemy

  • Usługa kompleksowej realizacji projektu w formule PPP rozpoczyna się od pozyskania informacji o inwestycji, o możliwych źródłach finansowania, o potencjalnych partnerach, jeśli istnieją.
  • Następnie weryfikujemy projekt – sprawdzamy czy jego przeprowadzenie w formule PPP jest możliwe, czy jest korzystne dla lokalnej społeczności i opłacalne dla partnera prywatnego.
  • Asystujemy przy wyborze partnera prywatnego zgodnie z procedurami. Wspieramy, jeśli jest takie oczekiwanie, etap realizacji sprowadzający się do wykonywania zapisów umowy PPP, audytujemy i zamykamy projekt.
  • Świadczymy także kompleksowe usługi promocji inwestycji: organizacji uroczystego eventu otwarcia inwestycji i  rozpropagowania informacji o jej istnieniu wśród potencjalnych użytkowników.

 

Doświadczenie

Przygotowaliśmy analizy możliwości realizacji dużych inwestycji zagranicznych w formule PPP również z udziałem zagranicznego partnera prywatnego, w tym wariantowe analizy instytucjonalno-prawne w oparciu o prawo krajowe wraz z ekspertyzą koniecznych zmian legislacyjnych.

Opracowaliśmy również analizy ekonomiczno–finansowe dla krajowych przedsięwzięć PPP, oraz ekspercką ocenę i rekomendację wyboru projektów przewidzianych do realizacji w formule PPP.

Przykładowe Projekty

  • Analiza możliwości powstania Parku Technologicznego w formule PPP na Białorusi
  • Analiza ekonomiczno – finansowa w zakresie przygotowania do realizacji przez gminę budowy instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w formule PPP
  • Ocena merytoryczna 9 projektów drogowych z sektora samorządowego w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule PPP
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Tomasz Błoński tel. 41 345 32 71
e-mail: t.blonski@eprd.pl