Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne jest naszą kluczową specjalizacją.

Wierzymy, że każda mała i duża firma, każda instytucja publiczna potrzebuje swojego unikalnego drogowskazu, swojej własnej drogi do rozwoju i osiągnięcia sukcesu.

Wierzymy, że każdy proces powstania i każdy proces zarządzania zmianą powinien się zaczynać od strategii, strategii, która zapewni sukces w wymiarze finansowym, rynkowym, społecznym, środowiskowym.

Nasi eksperci w kraju i zagranicą, nasi sprawdzeni partnerzy biznesowi z całego świata, łączą swoje kompetencje by wspierać kadrę menadżerską w giełdowych korporacjach i tych rodzinnych firmach stwarzając im najlepsze warunki do podejmowania takich decyzji, które dostosują firmy i przygotują do rozpoczęcia działalności, do wprowadzenia nowych usług, produktów, wyrobów, do ekspansji na nowe rynki, do pozyskania nowych segmentów odbiorców, do zmieniających się wymagań Klientów, do zmieniającego się świata.

Wypracowujemy wspólnie, w interdyscyplinarnych zespołach kierowanych przez doradców strategicznych, wizje rozwoju gmin i regionów, krajów w procesie transformacji, pomagamy również poprowadzić dialog społeczny i polityczny, który pozwoli te wizje wcielić w życie.

Wyzwania

Każdy projekt doradztwa strategicznego jest dla nas wyzwaniem wymagającym zespołowej burzy mózgów ekspertów kreatywnych i tych mocno technicznych. Każde miejsce, każda firma, każdy kraj, każda instytucja musi wspólnie z nami ustalić priorytety swojego rozwoju. Wybór adekwatnej liczby priorytetów zwykle stanowi wyzwanie.

Jak pracujemy

  • Rezultatem naszej współpracy z Klientem jest Strategia – mniej lub bardziej obszerny dokument, który kończy jeden etap, a zaczyna następny.
  • Przygotowując strategie, plany, biznesplany, modele korzystamy ze swojej autorskiej metodyki oraz ze sprawdzonych i znanych metodologii, metod i technik.

 

Doświadczenie

Nasze portfolio obejmuje strategie powstania polskich i zagranicznych klastrów lokalnych oraz ogólnokrajowych.

Jesteśmy współautorami krajowego dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki rozwoju i przewagi konkurencyjne sektora drzewnego w Polsce.

Opracowaliśmy liczne nowe modele biznesowe wraz ze strategiami ich realizacji, biznesplany, plany rozwoju eksportu, strategie rozwoju gmin i regionów.

Przykładowe Projekty

  • Krajowy dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju, ekspansji i przewagi konkurencyjne sektora drzewnego w Polsce
  • Strategia ekspansji na rynku Polskim wiodącej międzynarodowej korporacji z sektora chemicznego
  • Kompleksowa ocena potrzeb dla działań krótko-, średnio- i długoterminowych stanowiąca podstawę strategii Unii Europejskiej w stosunku do kryzysu uchodźców w Turcji
  • Wsparcie doradcze w identyfikacji palestyńskich sektorów i branż, w których istnieje potencjał zwiększający efektywność energetyczną wraz z opracowaniem strategii EU względem rozwoju gospodarki ekologicznej w Palestynie
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Sebastian Gralec tel. 41 345 32 71
e-mail: s.gralec@eprd.pl