EPRD w liczbach
Rok założenia
1995
Projekty
918
Eksperci
10861
Kraje
117
O firmie

Kim jesteśmy

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zostało założone w 2002 roku. Od ponad 20 lat wykorzystujemy branżową wiedzę ponad 10 000 ekspertów, którzy pracują z nami na pięciu kontynentach, świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe zarówno dla sektora publicznego, międzynarodowych korporacji, firm z sektora MŚP oraz  organizacji pozarządowych.

EPRD jest dumnie zakorzenione w stolicy Polski i zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Nasz wyjątkowy zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów, współpracujących z doświadczonymi międzynarodowymi ekspertami i cenionymi profesjonalistami, w tym uznanymi pracownikami naukowymi i praktykami branżowymi. Ta synergia współpracy umożliwia nam płynne dzielenie się wiedzą i wdrażanie najlepszych praktyk w ramach naszego zróżnicowanego portfolio projektów.

W EPRD oferujemy niezachwiane wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Naszą cechą charakterystyczną jest tworzenie niestandardowych rozwiązań, które spełniają Twoje specyficzne wymagania, umożliwiając rozwój i sukces Twojej firmy.

Nasza siedziba mieści się w Kielcach, posiadamy także biuro w Sarajewie. Ponadto ugruntowaliśmy silną obecność ze stałymi przedstawicielstwami w Azerbejdżanie i Czarnogórze, gdzie aktywnie angażujemy się w projekty mające na celu wzmocnienie administracji rządowej.

 

Historia

Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego EPRD – Tadeusz Pęczek rozpoczęło działalność jako zaufany dostawca usług doradczych od 1995 roku. Przez lata skrupulatnie wypracowaliśmy sobie dobrą reputację, realizując z sukcesem wiele projektów doradczych i szkoleniowych na całym świecie.

W 2002 roku firma przeszła transformację, przekształcając się w Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego EPRD Sp. z o.o., co było przełomowym momentem, który znacząco poszerzył zakres naszych usług.

W początkowym okresie działalności EPRD realizowało głównie projekty wspierające restrukturyzację sektorową i regionalną, finansowaną ze środków pomocowych Unii Europejskiej, USAID, Know How Fund. Zespoły specjalistów EPRD pracowały również przy wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych, finansowanych ze środków linii kredytowych Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów infrastrukturalnych współfinansowanych w ramach funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wspieramy podmioty sektora publicznego i prywatnego w pozyskiwaniu finansowania z funduszy strukturalnych UE oraz uczestniczymy w realizacji wspólnotowych programów pomocowych przeznaczonych dla nowych krajów kandydujących i krajów rozwijających się. Korzystając z rzetelnej wiedzy i długoletniego doświadczenia, kadra EPRD skupia się na kompleksowej obsłudze Klientów poszerzając katalog świadczonych usług.

 

Polityka jakości

Dążąc do stałej poprawy jakości świadczonych usług, firma EPRD przyjęła i stosuje Politykę Jakości. Pełna treść Polityki Jakości znajduje się tutaj.

 

Plan Równości Płci

„Plan Równości Płci dla EPRD – Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach Gender Equality Plan (GEP)” – został stworzony na lata 2023 –2025 dla całej społeczności naszej Organizacji. Plan ten ma na celu dążenie do zwiększenia świadomości wśród naszych pracowników w zakresie równości płci, niedyskryminacji ze względu na płeć, czy orientację seksualną wyeliminowania, wszelkich przejawów dyskryminacji.

Plan Równości Płci dla EPRD

 

Plan Połączenia Spółek

Data publikacji: 24 sierpnia 2023

Spółki EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i
Spółki INVEST FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Metodą inkorporacji (łączenie się przez przejęcie)

Niniejszy Plan Połączenia („Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek na podstawie art. 498, art. 499 i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) („KSH”), pomiędzy:

1) Spółką EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowaną przez: Pana Sebastiana Gralca – Prezesa Zarządu, Panią Annę Justynę Gajek – Wiceprezesa Zarządu, Pana Marka Podgórskiego – Wiceprezesa Zarządu i Pana Karola Rudnego – Członka Zarządu.

a

2) Spółką INVEST FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Błońskiego – Prezesa Zarządu.

Mając na uwadze, że 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

Mając na uwadze powyższe, połączenie Spółek nastąpi przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia na podstawie art. 516 § 6 KSH.

Plan_polaczenia_Spolek_EPRD_Invest_Factory_24_08_2023.pdf

Data publikacji: 24 sierpień 2023

 

Sprzedaż InnEco Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY SPÓŁKI INNECO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 1, DĄBROWA, 27-225 PAWŁÓW

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert zakupu udziałów wraz firmą działającej pod nazwą InnEco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, Dąbrowa, 27-225 Pawłów, KRS: 0000388356, NIP: 9591931797, REGON: 260481943.

Oferty prosimy składać do 27 grudnia 2023 roku do godziny 16:00 na adres e-mail: s.gralec@eprd.pl. W ofercie należy wskazać cenę zakupu całej firmy oraz zobowiązać się do wypełnienia wszystkich zobowiązań, które ciążą na InnEco Sp. z o.o. (w tym m.in. utrzymanie trwałości projektu) i dokonać całej transakcji w terminie do 29 grudnia 2023 roku.

Poniżej podstawowe informacje o Spółce.

InnEco Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Dąbrowa, 27-225 Pawłów, jedynym udziałowcem InnEco Sp. z o.o. jest EPRD Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy: 960 000,00 zł.

Spółka InnEco została powołana aktem notarialnym z dnia 05.04.2011 r., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach w dniu 24.06.2011 r.

Zgodnie z umową Spółki i wpisem do rejestru sądowego przedmiotem przeważającej działalności spółki jest obecnie konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz działalność badawczo-rozwojowa w zakresie biogospodarki oraz energii odnawialnej.

Głównymi kierunkami działalności badawczej i produkcyjnej InnEco Sp. z o.o. są: biogospodarka i gospodarka obiegu zamkniętego (kaskadowa ekstrakcja biomasy, procesy fizyczne i mechaniczne ekstrakcji biomasy świeżej, chemiczna ekstrakcja biomasy, biorafinacja molekuł z biomasy świeżej i suchej, rozwój rozwiązań technicznych i technologicznych związanych z biorafinacją biomasy, gospodarcze wykorzystanie biomasy i molekuł wyekstrahowanych z biomasy, edukacja i doradztwo związane z biorafinacją biomasy), energetyka odnawialna (innowacyjne technologie w energetyce wiatrowej, fotowoltaika, magazynowanie energii, ciągłość dostaw z OZE, optymalizacja parametrów (napięcie, natężenie i częstotliwość) dla OZE, energia odnawialna w systemie off-grid), optymalizacja energetyczna systemów ogrzewania obiektów (innowacyjne systemy grzewcze, dobór systemów grzewczych do poszczególnych obiektów, dobór i optymalizacja źródeł energii na potrzeby ogrzewania obiektów, badania nad łączeniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii i ich zastosowań do ogrzewania obiektów, badania nad nośnikami energii cieplnej dla różnych systemów grzewczych, energetyczne wykorzystanie biomasy i molekuł otrzymanych w wyniku biorafinacji).

Obecnie InnEco Sp. z o.o. prowadzi działalność operacyjną w niewielkim zakresie, zaś jej funkcjonowanie finansowane jest z pożyczek uzyskanych w latach poprzednich.

W załączeniu przedstawiamy dokumenty finansowe.

Sprawozdanie finansowe na 30.06.2023

Informacja dodatkowa 06 2023 Inneco

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Zapraszamy do składania ofert.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: s.gralec@eprd.pl