Dotacje ze środków zewnętrznych

Z kim pracujemy

Zapewniamy wsparcie naszym partnerom biznesowym z sektora publicznego w realizacji powierzonych im zadań. Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, jak też Komisją Europejską oraz Międzynarodowymi Instytucjami Gospodarczymi i Finansowymi.

Co przygotowaliśmy

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla naszych Klientów z sektora publicznego, zarówno z funduszy Unii Europejskiej (w tym bezpośrednio z Programów Ramowych Unii Europejskiej), jak też w ramach funduszy norweskich i szwajcarskich oraz z różnych źródeł finansowania krajowego.

Wyzwania

Potrzeby poszczególnych Klientów są odmienne. Najważniejszym celem dla nas jest poznanie specyfiki potrzeb, a następnie dopasowanie do tych potrzeb narzędzi finansowania, które pozwolą w najbardziej optymalny sposób uzyskać dofinansowanie.

Jak pracujemy

  • Rozpoznajemy indywidualne potrzeby Klienta, co pozwala na przeprowadzenie bardzo dokładnej analizy uwarunkowań prawnych, technicznych i finansowanych przedsięwzięcia.
  • Dobieramy najlepsze możliwe rozwiązania, skutkujące wyborem zoptymalizowanego wariantu realizacji i osiągnięciem założonego celu przedsięwzięcia.
  • Identyfikujemy możliwe źródła finansowania i określamy ich procentowy udział w przedsięwzięciu, dbając o możliwie jak najkorzystniejsze dofinansowanie zewnętrzne.
  • Przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności/biznes plan, wniosek o dofinansowanie z załącznikami).
  • Wspieramy w negocjacjach z Instytucjami Wdrażającymi.
  • Wspieramy na etapie realizacji przedsięwzięcia, prowadząc rozliczanie i sprawozdawczość projektu oraz uczestnicząc w kontroli projektu.
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Michał Kosecki tel. 41 345 32 71
e-mail: m.kosecki@eprd.pl