Dokumenty strategiczne

Dla naszych partnerów z sektora publicznego od 20 lat przygotowaliśmy ponad 200 dokumentów strategicznych. Współpracowaliśmy z ministerstwami, agendami rządowymi, urzędami marszałkowskimi, gminami.

Jak pracujemy

Za każdym razem dokumenty strategiczne tworzymy w oparciu o analizę danych zastanych i zdefiniowane potrzeby sektora oraz Klienta. Prezentujemy potencjały i bariery, które wpłyną na rozwój w najbliższym czasie, a także w dalszej perspektywie. Wskazujemy ścieżki rozwoju oraz źródła pozwalające na sfinansowanie nowych przedsięwzięć. Konsultujemy draft planu przygotowanego dokumentu z Klientem, z interesariuszami. Monitorujemy etapy wdrażania zapisów dokumentu. Szukamy usprawnień i racjonalizacji. Podpowiadamy możliwe rozwiązania.

Doświadczenie

Opracowaliśmy strategie rozwoju gmin i miast, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, programy rewitalizacji. Stworzyliśmy dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju całego sektora drzewnego w Polsce.

Przykładowe projekty

  • Strategia rozwoju polskiego obszaru funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem  zintegrowanych inwestycji terytorialnych
  • Program rewitalizacji gminy średniej wielkości
  • Kompleksowa ocena potrzeb dla działań krótko-, średnio- i długoterminowych stanowiącą podstawę strategii Unii Europejskiej w stosunku do kryzysu uchodźców w Turcji
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Sebastian Gralec tel. 41 345 32 71
e-mail: s.gralec@eprd.pl