Projekt w Bośni i Hercegowinie

EPRD z sukcesem zakończyło wdrażanie projektu: „Pomoc techniczna w dziedzinie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (UPPZ)” mającego na celu wsparcie władz  Bośni i Hercegowiny w zapewnianiu wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego.

W zeszłym tygodniu odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty osiągnięte w ramach projektu. Uczestniczyli w niej beneficjenci z branży weterynaryjnej, przedstawiciele życia politycznego i instytucji zajmujących się tym ważnym tematem, w tym Mirko Šarović, Minister handlu zagranicznego i stosunków gospodarczych BiH, Melvin Asin, Dyrektor ds. Współpracy w Delegaturze Unii Europejskiej w BiH i Ljubomir Kalaba, dyrektor Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego BiH. Mówcy podkreślili, że dzięki projektowi osiągnięto postępy w zakresie podnoszenia świadomości społecznej i wzmacniania potencjału administracji publicznej, co jest konieczne, jeśli Bośnia chce odnieść sukces w tym wymagającym obszarze. Wspomniano, że projekt w znacznym stopniu wsparł dążenia kraju do spełnienia międzynarodowych wymagań w zakresie eksportu produktów żywnościowych, a także zwiększył konkurencyjność produktów BiH na innych rynkach, otwierając możliwości przetwarzania UPPZ na towary, które mogą być ponownie wykorzystywane w różnych branżach.

Jednym z głównych rezultatów projektu jest ogólnokrajowa Strategia zarządzania produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i odpadami zwierzęcymi z precyzyjnie określonymi kompleksowymi planami działania, które zostały opracowane wraz ze szczegółowymi instrukcjami wdrażania. W ramach projektu opracowano także studium wykonalności, w którym oszacowano ilość wytwarzanych UPPZ i zaproponowano szereg rozwiązań technologicznych w zakresie ich obróbki, przetwarzania, transportu i usuwania. Oba dokumenty zostały przedłożone do przyjęcia właściwym organom BiH.

Projekt o wartości 1,7 mln euro: „Pomoc techniczna w dziedzinie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (UPPZ)” został wdrożony przez konsorcjum kierowane przez EPRD w okresie od czerwca 2016 r. do czerwca 2018 r.

03.07.2018
Podziel się tą stroną: