Podsumowanie badania – województwo małopolskie

W dniu 20 stycznia 2009, przedstawiciele Zarządu EPRD uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym wyniki ewaluacji systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wyniki badania i rekomendacje zostały przedstawione instytucjom zaangażowanym we wdrażanie POKL w województwie małopolskim w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego – Romana Ciepieli oraz Dyrektora WUP – Andrzeja Martynuski.

Główny cel badania stanowiła ocena struktur i mechanizmów zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) pod kątem ich wpływu na przepływ informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POKL oraz Beneficjentami (Projektodawcami) w Województwie Małopolskim oraz wypracowanie rekomendacji i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonalności i prawidłowości koordynacji zadań pomiędzy tymi instytucjami i w ich obrębie.

26.01.2009
Podziel się tą stroną: