Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, jako Zamawiający (Beneficjent), zaprasza Państwa jako Wykonawcę do złożenia oferty na wykonanie i wdrożenie Platformy B2B w celu poprawy jakości usług doradczych oraz organizacji i wydajności pracy pomiędzy współpracującymi podmiotami – EPRD Sp. z o.o., Fama Bruk Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój

I. Informacja o zamawiającym.
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Szkolna 36A, 25-604
tel.: (041) 345 32 71 do 74, fax: (041) 345 25 87
eprd@eprd.pl, www.eprd.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)- na podstawie art. 3 ust. 3.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie Platformy B2B w celu poprawy jakości usług doradczych oraz organizacji i wydajności pracy pomiędzy współpracującymi podmiotami – EPRD Sp. z o.o., Fama Bruk Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój (dalej jako „Platforma”).
Zakres usług związanych z wykonaniem Platformy obejmuje:
– prace wdrożeniowe wraz z usługami gwarancyjnymi,
– usługi szkoleniowe.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, przygotowania oferty oraz oceny i wyboru oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.eprd.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce oraz w odpowiedzi na zapytania telefoniczne lub przesłane drogą elektroniczną.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Kamil Szostak , tel. 41 345 25 87, e-mail: k.szostak@eprd.pl

3. Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 31 stycznia 2012r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

a)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik do Zapytania ofertowego.
b)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – waga 100 %

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce lub pocztą w terminie do dnia 5 lipca 2010 r. do godz. 11:00.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty”.
Otwarcie ofert nastąpi 5 lipca 2010 r. o godz. 11:30.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną pisemnie poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia.

9. Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

10. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu finansowanego ze środków UE.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

Umowa wdrożeniowa

Załącznik nr 2 – Wyciąg z analizy przygotowawczej

Załącznik nr 3 – Analiza Przygotowawcza

Załącznik nr 4 – Harmonogram wdrożenia

Załącznik nr 5 – Specyfikacja wynagrodzenia

Załącznik nr 6 – Zespół wdrożeniowy

Załącznik nr 7 – Szkolenia

Załącznik nr 8 – Protokół odbioru

 

 

22.06.2010
Podziel się tą stroną: