Ocena programu współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji pomiędzy Finlandią a Mozambikiem

Departament Badań i Ewaluacji EPRD zakończył niedawno „Ewaluację śródokresową współpracy w obszarze nauki, technologii i innowacji pomiędzy Finlandią i Mozambikiem (STIFIMO)”. STIFIMO jest programem wdrażanym na podstawie międzyrządowej umowy pomiędzy Finlandią i Mozambikiem od listopada 2009 r. i zaplanowanym do końca 2014 r. STIFIMO wspiera rozwój narodowej strategii ds. nauki, technologii i innowacji (MOSTIS). Celem programu jest wzmocnienie podwalin systemu nauki, technologii i innowacji na trzy podstawowe sposoby: budowę potencjału kluczowych instytucji zajmujących się tymi dziedzinami; poprawę współpracy w czterech docelowych obszarach: IT, transfer technologii, woda i biotechnologia, a także utworzenie usług finansujących i wspierających innowacje oparte na nauce i technologii.

Eksperci EPRD przeprowadzili ocenę trudności i szans mających wpływ na obecne i przyszłe efekty programu, przeanalizowali matrycę logiczną zawartą w Dokumencie Programowym, dokonali analiz zagrożeń i ich wpływu na rezultaty programu oraz przygotowali rekomendacje, jakich zmian należy dokonać w ostatniej fazie wdrażania STIFIMO. Aby osiągnąć te cele, po przeprowadzeniu wywiadów w Finlandii, zespół zorganizował liczne spotkania z lokalnymi interesariuszami w Mozambiku, w tym przeprowadził wywiad z Ministrem Nauki i Technologii. Oprócz konsultacji w Maputo, proces zbierania danych wymagał również wizyt w trzech regionach (Nampula, Gaza i Tete). Po opracowaniu Raportu końcowego, eksperci zaprezentowali wnioski z ewaluacji w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Helsinkach.

31.10.2013
Podziel się tą stroną: