Nauczanie przedsiębiorczości w Bośni i Hercegowinie – nowy projekt EPRD

EPRD podpisało umowę z Delegaturą Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie na realizację projektu „Nauczanie przedsiębiorczości w systemach edukacyjnych w Bośni i Hercegowinie –Etap II”.

To długoterminowy projekt z zakresu Wsparcia Technicznego – planowo, jego realizacja potrwa 24 miesiące – będący odpowiedzią na bezpośrednie zapotrzebowanie na budowanie kultury przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych poprzez systemy oświaty w Bośni i Hercegowinie.

Głównym beneficjentem interwencji jest Dział Edukacji Ministerstwa ds. Spraw Cywilnych BiH, oraz Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej na poziomie państwowym. Kolejnymi beneficjentami są: Agencja ds. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim; Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Serbskiej, Instytutu Edukacji Dorosłych Republiki Serbskiej, Federalne Ministerstwo Edukacji, Wydziału Edukacji Dystryktu Brčko, Ministerstwa Przemysłu, Energii i Górnictwa Republiki Serbskiej, Federalne Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Rzemiosła, Agencja Rozwoju MŚP republiki Serbskiej, oraz wiele innych instytucji .

Projekt ma przyczynić się do zwiększenia szans zatrudnienia poprzez zniwelowanie różnic istniejących pomiędzy systemami edukacji i rzeczywistym rynkiem pracy. Ma on ponadto wesprzeć rozwój zasobów ludzkich i potencjału instytucjonalnego w zakresie nauczania przedsiębiorczości i, tym samym, zwiększyć ogólną konkurencyjność siły roboczej.

Celem projektu będzie w szczególności nauczanie przedsiębiorczości w całym systemie edukacji formalnej w Bośni i Hercegowinie, a także, we współpracy z organem odpowiedzialnym za system kwalifikacji edukacyjnych i zawodowych w kraju, utworzenie, systemu weryfikacji i uznawalności umiejętności oraz wiedzy nabytych poprzez kształcenie nieformalne i pozaformalne. Program nauczania przedsiębiorczości, oparty na podejściu interdyscyplinarnym, zostanie opracowany i wdrożony na poziomach szkolnictwa ISCED 2 i 3 (odpowiednik ostatnich lat szkoły podstawowej oraz szkoły średniej w BiH). Ponadto projekt przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy systemem edukacji a środowiskiem biznesowym w BiH przez tworzenie, rozwijanie i podtrzymywanie więzi między szkołami i sektorami gospodarki, których przedstawicielami są małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt, rozpoczynający się ma w styczniu 2014 r., wdrażany będzie przez konsorcjum EPRD (Lider) we współpracy z GOPA (Niemcy) oraz ÖSB Consulting (Austria).

30.12.2013
Podziel się tą stroną: