Kolejny projekt Departamentu Badań i Ewaluacji EPRD w województwie mazowieckim

Zespół ekspertów EPRD w okresie od maja do sierpnia prowadził będzie badania sektora usług opartych na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem usług high-tech. Badania realizowane będą na terenie województwa mazowieckiego.

Główną przesłanką do przeprowadzenia badania jest potrzeba pozyskania aktualnych danych na temat kondycji sektora usług opartych na wiedzy w Województwie Mazowieckim, jego potencjału oraz wskazania dalszych kierunków rozwoju. Wyniki badania, jako materiał pomocniczy posłużą Samorządowi do stworzenia dokumentów operacyjnych szczebla regionalnego. Badane sektory są szczególnie istotne ponieważ mogą skutecznie wspierać rozwój podmiotów gospodarczych w regionie dostarczając im odpowiedniej informacji i wiedzy, które właściwie wykorzystane mogą budować ich konkurencyjność oraz konkurencyjność całego regionu.

Analiza jest częścią projektu systemowego pod nazwą „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

W ramach wskazanego projektu systemowego EPRD zrealizowało łącznie (w latach 2013-2014) 5 ekspertyz.

16.06.2015
Podziel się tą stroną: