EPRD rozpoczęło wdrażanie nowego projektu w Bośni i Hercegowinie

Z przyjemnością  informujemy, że EPRD rozpoczęło wdrażanie 2-letniego projektu „Wsparcie dla dostawców usług socjalnych oraz poprawa wydajności monitorowania w Bośni i Hercegowinie” o wartości 1,7 miliona Euro. Oficjalne rozpoczęcie miało miejsce podczas spotkania organizacyjnego w delegaturze Komisji Europejskiej, gdzie zespół projektowy omawiał szczegóły dotyczące wdrażania działań projektowych.

Po spotkaniu organizacyjnym nastąpiły konsultacje z właściwymi ministerstwami – Ministerstwem Spraw Cywilnych Bośni i Hercegowiny oraz Ministerstwem Praw Człowieka i Uchodźców Bośni i Hercegowiny –  jak również z innymi beneficjentami projektu; zespół projektowy odbył również wizyty do Centrów Pomocy Społecznej na terenie całego kraju.

Ogólnym celem projektu jest polepszenie monitorowania, sprawozdawczości i promocji praw człowieka oraz poprawa ochrony społecznej grup znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

W odniesieniu do monitorowania i promowania praw człowieka, projekt będzie miał na celu wzmocnienie potencjału Ministerstwa Praw Człowieka i Uchodźców oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zbieranie danych na temat ochrony praw człowieka, ponieważ obecny potencjał Ministerstwa jest niewystarczający dla zapewnienia skutecznej koordynacji, monitorowania i sprawozdawczości zgodnie z międzynarodowymi wymogami. Projekt będzie zatem wspierać pięć sektorów działu IT Ministerstwa celem: poprawy wewnętrznych baz danych używanych do raportowania na temat praw uchodźców i wysiedleńców; tworzenia odpowiednich szablonów sprawozdawczości; stworzenia aplikacji internetowej do udostępniania informacji na stronie internetowej Ministerstwa; optymalizacji gromadzenia danych; poprawy procesów biznesowych poprzez wsparcie IT.

W odniesieniu do opieki społecznej grup znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, projekt wspomoże władze krajowe i lokalne, aby umożliwić większą integrację społeczną tych grup, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, poprzez rozszerzenie i wzmocnienie działań społeczności lokalnych, dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Projekt będzie zatem wspierać władze BiH w rewizji istniejącego prawa wtórnego oraz sporządzeniu brakujących regulaminów i przepisów, które przyczynią się do poprawy świadczenia usług społecznych.

Celem projektu będą również szkolenia władz lokalnych w zarządzaniu polityką integracji społecznej, a także szkolenia dostawców usług społecznych w projektowaniu lokalnych inicjatyw integracji społecznej, w zgodzie z potrzebami lokalnymi, poprzez budowanie partnerstw lokalnych oraz międzysektorowy networking. Projekt będzie wspierać Centra Pomocy Społecznej w opracowaniu ogólnego modelu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez utworzenie dwóch zespołów pracowników terenowych, które będą świadczyć pomoc osobom w wieku powyżej 65 lat oraz osobom poniżej 65 roku życia z różnymi formami niepełnosprawności, które są wyłączone z istniejących systemów opieki społecznej.

08.09.2015
Podziel się tą stroną: