Zakończenie konsultacji w zakresie nowego porozumienia pomiędzy państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Unią Europejską (AKP-UE).

Projekt konsultacji przyznany EPRD przez Komisję Europejską na początku bieżącego roku zbliża się do w  pełni pomyślnej finalizacji. W chwili obecnej trwa ostatnia faza projektu, poświęcona opracowywaniu raportu finalnego, po intensywnej i wymagającej serii okrągłych stołów organizowanych przez nas w marcu. W projekt zaangażowany jest zespół 8 ekspertów EPRD, pracujących jako liderzy 7 klastrów tematycznych określonych jako najbardziej istotne dla nowego porozumienia AKP-UE.

Na fazę wstępną, od której rozpoczął się projekt, złożyła się seria spotkań i telekonferencji poświęconych sprecyzowaniu zakresu i metodologii pracy zespołu EPRD. W spotkaniu inaugurującym projekt, które odbyło się 9 stycznia, wzięli udział szef ekipy EPRD oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy, oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Wkrótce potem odbyło się jednodniowe spotkanie z całym zespołem EPRD i przedstawicielami UE, celem przeprowadzenia burzy mózgów nt. zakresu i kwestii kluczowych dla projektu. Namacalnym efektem tych spotkań było opracowanie raportu wstępnego, który określił zarówno metodologię i organizację pracy w dalszych etapach realizacji projektu (seria konferencji tematycznych), jak również sprecyzował i uściślił zakres tematyczny całego przedsięwzięcia.

Następnie, eksperci EPRD mieli za zadanie określić i dokonać wyboru uczestników do tematycznych okrągłych stołów poprzez własne sieci kontaktów, z drugiej strony, Komisja Europejska nominowała uczestników reprezentujących konkretne kraje członkowskie. Łącznie 104 uczestników wzięło udział w zorganizowanych przez EPRD konferencjach, z czego 75 było przedstawicielami krajów UE. Organizacja tychże okrągłych stołów miała na celu stymulowanie szerszej dyskusji nt. kwestii dotyczących kształtu współpracy na linii AKP-UE po wygaśnięciu porozumienia z Kotonu w latach 2020-2030. Spotkania te odbyły się w następujących krajach członkowskich:

Klaster 1 „Jakiego partnerstwa
chcemy?” – Bruksela, 3 marca
Klaster 2 „Przyszłe ramy współpracy
międzynarodowej i polityki rozwojowej” – Paryż, 13 marca
Klaster 3 „Sposoby
realizacji” – Bonn, 10 marca
Klaster 4 „Interesariusze i instytucje” – Haga,
6 marca
Klaster 5 „Integracja regionalna i handel” – Luksemburg, 24
marca
Klaster 6 „Globalne wyzwania” – Londyn, 27 marca
Klaster 7 „Zmiany
demograficzne” – Ryga, 31 marca

Zespół EPRD koordynował procesorganizacji i przebieg okrągłych stołów, zapewniając również kompletne wsparcie logistyczne. Aby pomóc uczestnikom odpowiednio przygotować się do prowadzonych dyskusji, każdy z liderów klastrów opracował i rozpowszechnił „Scoping paper”, określający potencjalne obszary reform. W organizację każdego z okrągłych stołów zaangażowane były ministerstwa spraw zagranicznych krajów członkowskich, w których odbywały się dyskusje. Jako ostatnia odbyła się konferencja podsumowująca z udziałem ekspertów EPRD oraz przedstawicieli Komisji i ESDZ, podczas której zaprezentowano wnioski z siedmiu okrągłych stołów i naświetlono zagadnienia przekrojowe, nabytą wiedzę i kluczowe pytania, jakie należy zadać przygotowując Zieloną Księgę oraz konsultacje społeczne, które odbędą się w 2015 roku.

Zaszczytem było dla nas móc wesprzeć Komisję Europejską i ESDZ w początkowej fazie tego procesu. Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji tego projektu pozwala nam z niecierpliwością wyczekiwać kolejnych działań podejmowanych przez KE/ESDZ w opracowywaniu nowego porozumienia AKP-UE.

Bieżące informacje również na www.fb.com/eprdltd

01.06.2015
Podziel się tą stroną: