Działania na rzecz tworzenia kieleckiego klastra branżowego (spotkanie drugie)

Dnia 15.05.2006 r. w Urzędzie Miasta Kielce odbyło się drugie spotkanie na temat możliwości utworzenia kieleckiego klastra branżowego i określenia zasad jego funkcjonowania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm i instytucji działających

w obszarze usług okołotargowych, jak też przedstawicie szkół wyższych.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z możliwościami wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości w bieżącym okresie programowym (szczególnie w odniesieniu do działania 2.6 ZPORR) oraz w kolejnym okresie programowym w latach 2007-2013. Przedstawione zostały również dotychczasowe doświadczenia krajowe i zagraniczne związanych z funkcjonowaniem już istniejących klastrów oraz źródła wsparcia finansowanego klastrów w perspektywie budżetowej 2007 – 2013. Szczegółowo omówione zostały obszary wsparcia struktur klastrowych, jak też działania proponowane do wsparcia (stanowiące koszt kwalifikowany) i ich efekty.

Uczestnicy spotkania zgłosili konkretne pomysły związane z zasadami funkcjonowania klastra m.in. dotyczące konieczności stworzenia kompleksowej oferty dla gości Targów, która pozwoliłaby nie tylko na zagospodarowanie wieczorów w czasie imprez targowych, ale zachęciłaby uczestników Targów do powrotu na kielecczyznę w celach urlopowych

i wypoczynkowych. Zwrócono uwagę na konieczność szybkiego sformalizowania podejmowanych działań oraz zaangażowania uczelni wyższych w proces budowania klastra, jak też potrzebę wykorzystania technik informatyzacyjnych we wzajemnej komunikacji m.in. poprzez stworzenie wspólnego portalu informacyjnego.

Na bazie przeprowadzonych konsultacji i fiszek projektowych przedstawiających opis planowanych w najbliższym czasie działań i sposobów ich finansowania, które przekazali niektórzy spośród uczestników spotkania, w najbliższym czasie stworzony zostanie dokument koncepcyjny na temat utworzenia i działalności kieleckiego klastra branżowego: „Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące”, który poddany zostanie konsultacjom. Draft dokumentu zostanie przesłany do wszystkich potencjalnych uczestników klastra, aby umożliwić przygotowanie się do dyskusji.

19.05.2006
Podziel się tą stroną: