Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa w Armenii

EPRD razem z partnerami z Portugalii i Belgii rozpoczyna realizację projektu w Armenii – Wsparcie dla Ministerstwa Rolnictwa – realizowanego w ramach programu TACIS.

Armenia to kraj o starej i bogatej kulturze na styku Europy i Azji, który przez lata znajdował się pod dominacją silniejszych sąsiadów – Persji, Turcji i Rosji. Od 1991 społeczeństwo Armenii buduje swoje własne niepodległe państwo i przechodzi drogę transformacji społecznej i gospodarczej.

Od początku niepodległego bytu państwowego Armenia jest wspierana przez Wspólnoty Europejskie w wysiłkach zmierzających do demokratyzacji i pokojowego uregulowania stosunków z sąsiadami. Podstawą współpracy było Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy zawarte w 1996 roku. Porozumienie, które weszło w życie w 1999 roku, umożliwiło otwarcie strumienia pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie głębokich reform strukturalno-instytucjonalnych. Współpraca pomiędzy UE a Armenią kontynuowana jest od roku 2004 na płaszczyźnie nowej inicjatywy UE – the European Neighbourhood Policy.

Obecnie realizowany projekt – Wsparcie dla Ministerstwa Rolnictwa – przewiduje wielokierunkowe działania mające na celu wzmocnienie Armeńskiej Służby Weterynaryjnej i Bezpieczeństwa Żywności poprzez:

(1) opracowanie odpowiednich rozwiązań prawnych i dostosowanie obecnie obowiązującej legislacji do wymogów UE,

(2) szkolenia dla pracowników centralnych i regionalnych ośrodków inspekcji weterynaryjnej z dziedziny stosowania przepisów bezpieczeństwa żywności,

(3) przygotowanie do stworzenia Armeńskiej Narodowej Strategii Kontroli Bezpieczeństwa Żywności i w jej ramach do wdrożenia Systemu Nadzoru nad Chorobami Zwierzęcymi,

(4) przygotowanie do modernizacji istniejących laboratoriów weterynaryjnych zgodnie z wymogami UE i szkolenia dla personelu,

(5) przygotowanie do wprowadzenia „łańcucha chłodniczego” przy transporcie mięsa od ubojni do punktów sprzedaży

(6) wizyty studyjne dla pracowników służb weterynaryjnych w Polsce i Portugalii mające na celu prezentację funkcjonowania mechanizmów bezpieczeństwa żywności w krajach UE

W rezultacie działań projekt powinien przyczynić się do podwyższenia standardów produkcji żywności i efektywności działań służb weterynaryjnych w Armenii. Beneficjentem projektu są nie tylko instytucje państwowe zaangażowane w przedsięwzięcie, ale przede wszystkim szerokie rzesze armeńskich konsumentów i producentów żywności. Znaczenie projektu podkreśla fakt, że rolnictwo Armenii generuje ponad 30% PKB i stanowi najważniejszy dział gospodarki narodowej tego kraju. Usprawnienie systemu kontroli żywności pozwoli na podwyższenie jakości produktów i przyczyni się do zwiększenia eksportu żywności do krajów UE.

Zespół realizujący projekt stanowi wyjątkową kombinację doświadczenia starych państw członkowskich i świeżej praktyki nowych członków UE oraz krajów kandydujących. W składzie grupy znajdują się eksperci z Holandii, Bułgarii i Niemiec, zaś kierownikiem zespołu jest polski specjalista w dziedzinie weterynarii.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres 18 miesięcy. Jego wartość to 829 620 Euro.

15.05.2006
Podziel się tą stroną: