Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych w Chorwacji

EPRD, jako lider międzynarodowego konsorcjum, wygrało przetarg na projekt w ramach programu CARDS: „Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji” (wartość kontraktu to 472 250 Euro). Projekt rozpoczyna się w czerwcu 2006 r., a okres realizacji jest planowany na 18 miesięcy.

Świadczenie usług społecznych w Chorwacji w trzech sektorach (zdrowie, polityka społeczna i edukacja) w sposób ciągły i ustrukturyzowany, uważane jest za jeden z najważniejszych elementów warunkujących sukces jakiejkolwiek reformy systemowej w w/w sektorach. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i władze/instytucje lokalne będą mieć nieustannie do czynienia z nowymi wyzwaniami, nie tylko w kwestii identyfikacji odpowiednich usług, ale także w związku z potrzebą zapewnienia ich wysokiej jakości, nowymi formami współpracy, kontaktów z zewnętrznymi partnerami, zarządzania projektem, itp.

Niniejszy projekt przyczyni się to utworzenia trwałego i nowoczesnego sektora społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie potencjału innowacyjnego organizacji pozarządowych w związku z tworzeniem trwałych partnerstw z instytucjami publicznymi na poziomach krajowym i lokalnym w celu świadczenia usług społecznych. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla personelu władz/instytucji lokalnych zawierające teoretyczne i praktyczne elementy, przykłady najlepszych praktyk oraz wnioski i doświadczenia z krajów będących na drodze transformacji. Grupa chorwackich specjalistów będzie pełnić rolę trenerów/osób odpowiedzialnych za promocję projektu poprzez podejście wykorzystujące „mentoring” i „coaching”, które obejmując lokalne instytucje zaangażowane w reformy sektora usług społecznych, będzie dążyć do korzystania ze wspólnych doświadczeń i wymiany informacji.

Innymi ważnymi elementami projektu będą: wizyta studyjna do nowego kraju członkowskiego w celu zaprezentowania mechanizmów i technik promocji projektów, jak również opracowanie kompendium partnerstw zawierające koncepcje dotyczące inicjowania i realizacji projektów w publiczno-prywatnych partnerstwach. Zamieszczone przykłady powinny dostarczać inspiracji dla nowych pomysłów, nowych sposobów działania i prowadzić do ustanawiania nowych schematów współpracy, jak również wprowadzać unijne procedury oceny propozycji projektowych.

Zespołowi ekspertów odpowiedzialnemu za realizację projektu przewodniczy polski Kierownik Projektu, co gwarantuje przepływ bogatych doświadczeń z nowego kraju członkowskiego, przyczyniając się do stworzenia trwałych struktur sektora społeczeństwa obywatelskiego w Chorwacji.

02.06.2006
Podziel się tą stroną: