KARTA PROJEKTU
KATEGORIA PROJEKTU:
Strategie i programy rozwoju, Ekspertyzy i prace badawcze
NUMER PROJEKTU:
EPRD-2008-062
TYTUŁ PROJEKTU:
Pomoc techniczna dla Ministerstwa Rolnictwa - Jamajka
KRAJ:
Jamajka
ZLECENIODAWCA:
Komisja Europejska
BENEFICJENT:
RzÄ…d Jamajki, Ministerstwo Rolnictwa/
OPIS PROJEKTU:
Od 1995 roku Unia Europejska rozpoczÄ™ła pomoc techniczna dla sektora bananowego na Jamajce.
Obecny program pomocowy, finansowany od 10 lat przez RamowÄ… StrategiÄ™ PomocowÄ…, w przeciÄ…gu ostatnich lat przekształcił siÄ™ w dwa obustronne podej¶cia do omawianej problematyki:
- promocjÄ™ kontynuowanego postÄ™pu w konkurencyjno¶ci przemysłu eksportowego bananów z położeniem nacisku na certyfikacjÄ™ i dostosowanie do miÄ™dzynarodowych standardów.
- pomoc w zróżnicowaniu potencjału przemysłu produkcji bananów w stosunku do alternatywnie istniejÄ…cych Ľródeł utrzymania poprzez zapewnienie wsparcia dla produkcji rolnej.

W celu maksymalizacji wpływu i korzy¶ci wyniesionych z alokacji ¶rodków w Ramowej Strategii Pomocowej, RzÄ…d Jamajki rozpoczÄ…ł coroczne przeglÄ…dy swojej polityki w stosunku do unijnych programów pomocowych oraz sektora bananowego. Spowodowane to było również skutkami Huraganu „Dean”, kategorii czwartej, który nawiedził JamajkÄ™ 19 sierpnia 2007 niszczÄ…c 90% upraw bananowych. W przeciÄ…gu ostatnich czterech lat przez kraj przetoczyło siÄ™ piÄ™ć huraganów, a wspomniane sierpniowe wydarzenie skłoniło RzÄ…d do wypracowania strategii dla przyszło¶ci sektora bananowego oraz jego głównych beneficjentów. Zaowocowało to wiÄ™kszÄ… ilo¶ciÄ… ¶rodków przeznaczonych na krajowy rynek oraz na wzmocnienie produkcji.

W grudniu 2007 roku postanowiono zaplanować finalnÄ… implementacjÄ™ programu pomocowego Unii Europejskiej dla sektora bananowego wprowadzajÄ…c wiÄ™kszy nacisk na rozwój obszarów rolniczych zajmujÄ…cych siÄ™ produkcjÄ… bananów. Rezultatem spotkania było przygotowanie szeregu zamierzeń dotyczÄ…cych finalnego okresu wdrażania Ramowej Strategii Pomocowej w latach 2008-2012. Koncentrowały siÄ™ one głównie na wzro¶cie potencjału zatrudnienia w przemy¶le bananowym poprzez zrównoważony rozwój sektora zajmujÄ…cego siÄ™ eksportem bananów i innych gałÄ™zi tegoż biznesu.

W zwiÄ…zku z tymi ustaleniami ostatnie lata programu rozwojowego bÄ™dÄ… głównie odnosiły siÄ™ do:
- konsolidacji interwencji w celu promocji konkurencyjno¶ci przemysłu bananowego
- pomocy technicznej, służÄ…cej zdolno¶ci do obrony upraw przed huraganami
- racjonalizacji i podej¶cia instytucjonalnego, bÄ…dĽ je¶li nie jest to możliwe, włÄ…czenia do założeń polityki rzÄ…dowej
- pracÄ™ poprzez wzmocnienie potencjału innych organizacji rolniczych w celu zwiÄ™kszenia ich mobilno¶ci
- rozwój systemu reagowania na klÄ™ski żywiołowe oraz przygotowanie mechanizmów majÄ…cych na celu minimalizacjÄ™ ryzyka zmian klimatycznych i zwiÄ…zanych z tym wystÄ…pień niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
DATA ROZPOCZĘCIA: 2008-10-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2009-10-31
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.