Prace projektowe - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Wsparcie techniczne dla Akademii Sądowej w Serbii w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz nadzór – IPA 2015 EPRD-2017-032
- Identification et formulation de la troisième phase du Programme d'appui à la réforme de la justice (PARJ 3) EPRD-2017-001
- Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jakości powietrza i zarządzania ochroną środowiska (SAQEM) EPRD-2015-073
- Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności inwestycji: "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu" EPRD-2015-071
- Studium wykonalności mające na celu poprawę łączności morskiej oraz ustalenie warunków utworzenia regionalnych usług kabotażowych w regionie Południowo-Zachodniego Oceanu Indyjskiego EPRD-2014-060
- Dokumentacja projektowa dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - ETAP VI EPRD-2014-032
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej Republiki Serbskiej w przetargu „Budowa przejścia granicznego Bajmok” EPRD-2014-027
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w Dobrowodzie, Olganowie, Bilczowie, Budzyniu i Kawczycach, gm. Busko - Zdrój EPRD-2014-007
- Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjności EPRD-2013-098
- Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szynwałd EPRD-2013-077
- Koncepcja odwodnienia w obrębie przejazdu i na przejeździe km 152.083 linii kolejowej nr 008 Warszawa – Kraków w ciągu drogi powiatowe nr 0578T ul. Bugaj – ul. Langiewicza w miejscowości Suchedniów EPRD-2013-060
- Uzupełnienie dokumentacji projektowej "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie" EPRD-2013-056
- Nadzór autorski nad realizacją inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w msc Grzybowa Góra i Skarżysko Kościelne" EPRD-2013-052
- Ocena i rozwój zarządzania zasobami wodnymi i nawadnianiem w Felicity - Centralny Trynidad EPRD-2013-038
- Dostosowanie podaży umiejętności do popytu na rynku pracy w krajach rozwijających się i w stadium transformacji - kontynuacja EPRD-2013-018
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłączami we Włoszczowie (droga nr 785: Kurzelów - Włoszczowa) EPRD-2013-014
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłączami we Włoszczowie (droga nr 786 oraz 742) EPRD-2013-013
- Dostosowanie podaży umiejętności do popytu na rynku pracy w krajach rozwijających się i w stadium transformacji. EPRD-2012-098
- Dokumentacja projektowa zamienna ul. Konecka, Skalna, Długa w msc Końskie EPRD-2012-085
- Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra - Obice wraz z analizą ekonomiczną uwarunkowań wydobywania kopaliny EPRD-2012-044
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Św. Anny i Michałów Rudka w gm. Skarżysko Kościelne EPRD-2012-038
- Zamienna dokumentacja projektowa do projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą w Gm. Włoszczowa" EPRD-2012-019
- Nadzór wykonawczy nad realizacją projektu pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej " EPRD-2011-051
- Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie EPRD-2011-049
- Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przy ul. Rejowskiej, m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2011-043
- Opracowanie projektu budowlanego - przyłącze wodociągowe dla PKP Zakład Linii Kolejowych w Kielcach EPRD-2011-017
- Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW dla lokalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim EPRD-2010-095
- Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej φ 150 w ul. Jagiellońskiej w m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2010-094
- Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.: "Skarbiec Świętokrzyski. Świętokrzyski szlak architektury drewnianej i średniowiecznej" EPRD-2010-061
- Wykonanie projektu zamiennego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzawy, gmina Pawłów EPRD-2010-037
- Studium wykonalności inwestycji pn.:" Informatyzacja Urzędu Gminy w Samborcu" EPRD-2010-034
- Nadzór autorski nad realizacją zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie" EPRD-2010-032
- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróża, Gmina Ożarów. EPRD-2009-117
- Wsparcie techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej podczas przeprowadzania przetargu na wykonanie robót w ramach projektu ”Wzmocnienie możliwości rozwojowych w dziedzinie medycyny sądowej” w Turcji EPRD-2009-077
- Opracowanie koncepcji zasilania w wodę z ujęć miejskich w nawiązaniu do istniejących sieci: ul.Legionów, Spokojnej, Asfaltowej, d. Placu nr 3 Zakładów Metalowych, Ekonomii, Obuwniczej, Mościńskiego, w os. Górna Kolonia, miasto Skarżysko - Kamienna. EPRD-2009-067
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Miedzierza i Matyniów, gm. Smyków. EPRD-2009-064
- Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Pawłów EPRD-2009-061
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowę sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla planowanego osiedla mieszkaniowego w msc. Chrusty, Gmina Zagnańsk. EPRD-2009-058
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego projektu Centrum Inżynierii Rozwoju EPRD-2009-037
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla msc Dolany, Jaksice, Sokołowice, Podgaje Koszyckie wraz z drogami dojazdowymi i zasilaniem energetycznym. EPRD-2008-100
- Kosztorys zamienny na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Jaksice, Dolany, Sokołowice i Koszyce, gm. Koszyce EPRD-2008-089
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych dla msc Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most, Górny Młyn, gmina Końskie EPRD-2008-075
- Opracowanie dokumentacji budowlanej zmiany kierunku spływu ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej dla msc. Czerwony Most, Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w Końskich EPRD-2008-043
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszacą dla msc: Kurzelów, Danków Duży i Danków Mały EPRD-2008-030
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzenną dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalności Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, etap III, gm. Koprzywnica. EPRD-2007-038
- Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kurzelów-Danków Duży, gm. Włoszczowa EPRD-2007-037
- Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Czarnca-Kąty-Kuzki, gm. Włoszczowa EPRD-2007-036
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koprzywnica, Sośniczany, Błonie, gm. Koprzywnica EPRD-2007-035
- Koncepcja programowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gm. Baćkowice z uwzględnieniem budowy przydomowych oczyszczalani ścieków. EPRD-2006-044
- Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Solec - Zdrój obejmujących przebudowę dróg gminnych i lokalnych. EPRD-2006-034
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobów, Czachów, Karsy gm. Ożarów. EPRD-2006-032
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi dla 21 msc. gminy Smyków, oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla msc. Miedzierza, Matyniów EPRD-2006-031
- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i na przebudowe nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych w msc. Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn w gm Końskie EPRD-2006-030
- Wsparcie dla programu wzmocnienia systemu szkolnictwa wyższego w krajach Mercosuru. EPRD-2006-028
- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brzezie, Wawrzeńczyce, gm. Pawłów EPRD-2004-038
- Projekt Budowlany Sieci Kanalizacji Sanitarnej z Przykanalikami EPRD-2004-037
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Uzupełnienie i aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennych kanalizacji sanitarnej dla siedmiu gmin zrzeszonych w ramach Związku Międzygminnego ”Mazowsze Zachodnie” EPRD-2004-020
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Koneckiego EPRD-2003-012
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego EPRD-2003-011
- Nida 2000 - opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych oraz koncepcji zaopatrzenia wsi w wodę dla wodociągu regionalnego Nowy Korczyn EPRD-1996-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Aktywizacja gospodarcza gmin powiatu ostrowieckiego poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej EPRD-2001-006
- Intensyfikacja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kieleckim poprzez modernizację sieci dróg powiatowych EPRD-2001-003
- Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski EPRD-2002-002
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne są one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalają na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Jeśli chcą Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.