Prace projektowe - wybrane projekty referencyjne:
Projekt Nr projektu
- Wsparcie techniczne dla Delegatury UE w Turcji w realizacji Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjno¶ci i Innowacyjno¶ci (CISOP) EPRD-2017-061
- Program funkcjonalno - użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Popowice na terenie Aglomeracji Oksa EPRD-2017-045
- Wsparcie techniczne dla Akademii SÄ…dowej w Serbii w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz nadzór – IPA 2015 EPRD-2017-032
- Identification et formulation de la troisième phase du Programme d'appui à la réforme de la justice (PARJ 3) EPRD-2017-001
- Wsparcie w implementacji rocznego programu działania dla Białorusi na rok 2015 w obszarze poprawy jako¶ci powietrza i zarzÄ…dzania ochronÄ… ¶rodowiska (SAQEM) EPRD-2015-073
- Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalno¶ci inwestycji: "Budowa O¶rodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu" EPRD-2015-071
- Program funkcjonalno - użytkowy, audyt energetyczny oraz studium wykonalno¶ci inwestycji polegajÄ…cej na przebudowie i termomodernizacji budynków Sanktuarium w Kałkowie -Godowie EPRD-2015-022
- Studium wykonalno¶ci majÄ…ce na celu poprawÄ™ łÄ…czno¶ci morskiej oraz ustalenie warunków utworzenia regionalnych usług kabotażowych w regionie Południowo-Zachodniego Oceanu Indyjskiego EPRD-2014-060
- Dokumentacja projektowa dla sieci wodociÄ…gowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny w ramach zadania "UporzÄ…dkowanie gospodarki wodno - ¶ciekowej w otulinie i na terenie ¦PN - ETAP VI EPRD-2014-032
- Wsparcie techniczne dla Administracji Celnej Republiki Serbskiej w przetargu „Budowa przej¶cia granicznego Bajmok” EPRD-2014-027
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej w Dobrowodzie, Olganowie, Bilczowie, Budzyniu i Kawczycach, gm. Busko - Zdrój EPRD-2014-007
- Pomoc techniczna dlla Delegatury UE w Turcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rzecz Konkurencyjno¶ci EPRD-2013-098
- Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowÄ™ sieci wodociÄ…gowej wraz z przyłÄ…czami w miejscowo¶ci Szynwałd EPRD-2013-077
- Koncepcja odwodnienia w obrÄ™bie przejazdu i na przejeĽdzie km 152.083 linii kolejowej nr 008 Warszawa – Kraków w ciÄ…gu drogi powiatowe nr 0578T ul. Bugaj – ul. Langiewicza w miejscowo¶ci Suchedniów EPRD-2013-060
- Uzupełnienie dokumentacji projektowej "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. JÄ™drzejowskiej we Włoszczowie" EPRD-2013-056
- Nadzór autorski nad realizacjÄ… inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomo¶ci w msc Grzybowa Góra i Skarżysko Ko¶cielne" EPRD-2013-052
- Ocena i rozwój zarzÄ…dzania zasobami wodnymi i nawadnianiem w Felicity - Centralny Trynidad EPRD-2013-038
- Dostosowanie podaży umiejÄ™tno¶ci do popytu na rynku pracy w krajach rozwijajÄ…cych siÄ™ i w stadium transformacji - kontynuacja EPRD-2013-018
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujÄ…cych odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami we Włoszczowie (droga nr 785: Kurzelów - Włoszczowa) EPRD-2013-014
- Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa brakujÄ…cych odcinków kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami we Włoszczowie (droga nr 786 oraz 742) EPRD-2013-013
- Dostosowanie podaży umiejÄ™tno¶ci do popytu na rynku pracy w krajach rozwijajÄ…cych siÄ™ i w stadium transformacji. EPRD-2012-098
- Dokumentacja projektowa zamienna ul. Konecka, Skalna, Długa w msc Końskie EPRD-2012-085
- Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra - Obice wraz z analizÄ… ekonomicznÄ… uwarunkowań wydobywania kopaliny EPRD-2012-044
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomo¶ci w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. ¦w. Anny i Michałów Rudka w gm. Skarżysko Ko¶cielne EPRD-2012-038
- Zamienna dokumentacja projektowa do projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłÄ…czami, przepompowniami ¶cieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturÄ… towarzyszÄ…cÄ… w Gm. Włoszczowa" EPRD-2012-019
- Nadzór wykonawczy nad realizacjÄ… projektu pn.:"Rozwój konsorcjum Budromost Sp. z o.o.- Budar Sp. z o.o. poprzez stworzenie wspólnej oferty usługowej " EPRD-2011-051
- Aktualizacja dokumentacji projektowej: Budowa wodociÄ…gu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. JÄ™drzejowskiej we Włoszczowie EPRD-2011-049
- Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przepompowniÄ… ¶cieków i zasilaniem energetycznym przy ul. Rejowskiej, m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2011-043
- Opracowanie projektu budowlanego - przyłÄ…cze wodociÄ…gowe dla PKP Zakład Linii Kolejowych w Kielcach EPRD-2011-017
- Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy elektrociepłowni na biogaz o mocy 1 MW dla lokalizacji w Ostrowcu ¦wiÄ™tokrzyskim EPRD-2010-095
- Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociÄ…gowej φ 150 w ul. Jagiellońskiej w m. Skarżysko - Kamienna EPRD-2010-094
- Nadzór inwestorski nad realizacjÄ… projektu pn.: "Skarbiec ¦wiÄ™tokrzyski. ¦wiÄ™tokrzyski szlak architektury drewnianej i ¶redniowiecznej" EPRD-2010-061
- Wykonanie projektu zamiennego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Szerzawy, gmina Pawłów EPRD-2010-037
- Studium wykonalno¶ci inwestycji pn.:" Informatyzacja UrzÄ™du Gminy w Samborcu" EPRD-2010-034
- Nadzór autorski nad realizacjÄ… zadania pn.: "UporzÄ…dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie" EPRD-2010-032
- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Stróża, Gmina Ożarów. EPRD-2009-117
- Wsparcie techniczne dla Delegatury Komisji Europejskiej podczas przeprowadzania przetargu na wykonanie robót w ramach projektu ”Wzmocnienie możliwo¶ci rozwojowych w dziedzinie medycyny sÄ…dowej” w Turcji EPRD-2009-077
- Opracowanie koncepcji zasilania w wodÄ™ z ujÄ™ć miejskich w nawiÄ…zaniu do istniejÄ…cych sieci: ul.Legionów, Spokojnej, Asfaltowej, d. Placu nr 3 Zakładów Metalowych, Ekonomii, Obuwniczej, Mo¶cińskiego, w os. Górna Kolonia, miasto Skarżysko - Kamienna. EPRD-2009-067
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót kanalizacji z przyłÄ…czami dla miejscowo¶ci Miedzierza i Matyniów, gm. Smyków. EPRD-2009-064
- Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Pawłów EPRD-2009-061
- Projekt budowlano - wykonawczy na budowÄ™ sieci wodociÄ…gowej wraz z urzÄ…dzeniami towarzyszÄ…cymi dla planowanego osiedla mieszkaniowego w msc. Chrusty, Gmina Zagnańsk. EPRD-2009-058
- Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego projektu Centrum Inżynierii Rozwoju EPRD-2009-037
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami dla msc Dolany, Jaksice, Sokołowice, Podgaje Koszyckie wraz z drogami dojazdowymi i zasilaniem energetycznym. EPRD-2008-100
- Kosztorys zamienny na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej w msc. Jaksice, Dolany, Sokołowice i Koszyce, gm. Koszyce EPRD-2008-089
- Adaptacja dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami do budynków mieszkalnych dla msc Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most, Górny Młyn, gmina Końskie EPRD-2008-075
- Opracowanie dokumentacji budowlanej zmiany kierunku spływu ¶cieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej dla msc. Czerwony Most, Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara do istniejÄ…cej kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej w Końskich EPRD-2008-043
- Pomoc techniczna dla rozwoju lokalnej infrastruktury poprzez ogłoszenie naboru wniosków z zakresu infrastruktury miejskiej - Macedonia EPRD-2008-039
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami, przepompowniami ¶cieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturÄ… towarzyszacÄ… dla msc: Kurzelów, Danków Duży i Danków Mały EPRD-2008-030
- „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcja przestrzennÄ… dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach oraz aktualizacji studium wykonalno¶ci Parku Naukowo- Technologicznego P-W w Suwałkach. EPRD-2007-053
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowÄ™ sieci kanalizacji sanitarnej, etap III, gm. Koprzywnica. EPRD-2007-038
- Aktualizacja dokumentacji dotyczÄ…cej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo¶ci: Kurzelów-Danków Duży, gm. Włoszczowa EPRD-2007-037
- Aktualizacja dokumentacji dotyczÄ…cej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo¶ci: Czarnca-KÄ…ty-Kuzki, gm. Włoszczowa EPRD-2007-036
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowÄ™ sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach Koprzywnica, So¶niczany, Błonie, gm. Koprzywnica EPRD-2007-035
- Koncepcja programowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gm. Baćkowice z uwzglÄ™dnieniem budowy przydomowych oczyszczalani ¶cieków. EPRD-2006-044
- Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowÄ™ i przebudowÄ™ dróg gminnych na terenie gminy Solec - Zdrój obejmujÄ…cych przebudowÄ™ dróg gminnych i lokalnych. EPRD-2006-034
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ciach Sobów, Czachów, Karsy gm. Ożarów. EPRD-2006-032
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ¶cieków mechaniczno - biologicznej wraz z urzÄ…dzeniami i obiektami towarzyszÄ…cymi dla 21 msc. gminy Smyków, oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłÄ…czami dla msc. Miedzierza, Matyniów EPRD-2006-031
- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowÄ™ kanalizacji sanitarnej wraz z przyłÄ…czami i na przebudowe nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych w msc. Piła, Pomyków, Koczwara, Czerwony Most i Górny Młyn w gm Końskie EPRD-2006-030
- Wsparcie dla programu wzmocnienia systemu szkolnictwa wyższego w krajach Mercosuru. EPRD-2006-028
- Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowo¶ci Brzezie, Wawrzeńczyce, gm. Pawłów EPRD-2004-038
- Projekt Budowlany Sieci Kanalizacji Sanitarnej z Przykanalikami EPRD-2004-037
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego EPRD-2001-010
- Uzupełnienie i aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennych kanalizacji sanitarnej dla siedmiu gmin zrzeszonych w ramach ZwiÄ…zku MiÄ™dzygminnego ”Mazowsze Zachodnie” EPRD-2004-020
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Koneckiego EPRD-2003-012
- Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego EPRD-2003-011
- Nida 2000 - opracowanie map sytuacyjno - wysoko¶ciowych oraz koncepcji zaopatrzenia wsi w wodÄ™ dla wodociÄ…gu regionalnego Nowy Korczyn EPRD-1996-001
- Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujÄ…cych siÄ™ w Zasobie Własno¶ci Rolnej Skarbu Państwa EPRD-1997-001
- Aktywizacja gospodarcza gmin powiatu ostrowieckiego poprzez rozbudowÄ™ systemu kanalizacji sanitarnej EPRD-2001-006
- Intensyfikacja rozwoju przedsiÄ™biorczo¶ci w powiecie kieleckim poprzez modernizacjÄ™ sieci dróg powiatowych EPRD-2001-003
- Aktywizacja gospodarcza o¶rodków poprzemysłowych – Starachowice i Ostrowiec ¦wiÄ™tokrzyski EPRD-2002-002
     


Uwaga! Strona używa ciasteczek (cookies). Niezbędne s± one do prawidłowego funkcjonowania witryny, pozwalaj± na poruszanie się po niej oraz używanie jej elementów. Korzystaj±c ze strony wyrażaj± Państwo zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przegl±darki. Je¶li chc± Państwo, można zmienić ustawienia w swojej przegl±darce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.