Zakończona ewaluacja dla Województwa Podlaskiego

Dnia 30 września 2009 roku EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zakończyło realizację badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny systemu wdrażania osi priorytetowych  na poziomie regionalnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Celem głównym badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jak i całego systemu wdrażaniu PO KL na poziomie regionalnym pod kątem ich wpływu na przepływ informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL oraz Beneficjentami.

Wynikiem finalnym przeprowadzonej ewaluacji jest raport końcowy, który został pozytywnie oceniony przez Zamawiającego.

Dziękujemy za współpracę przedstawicielom Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, którzy w sposób wzorcowy zorganizowali pracę członkom zespołu ewaluacyjnego.

09.10.2009
Podziel się tą stroną: