Wsparcie sektora MŚP na Ukrainie

EPRD, będąc członkiem międzynarodowego konsorcjum, wygrało przetarg na realizację projektu, w ramach programu TACIS: „Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w priorytetowych regionach Ukrainy”. Umowa o wartości 2,7 miliona EURO została podpisana 8 maja 2006 r. i będzie realizowana w przeciągu 22 miesięcy (do lutego 2008 r.).

Projekt, z centralą w Kijowie, swoim zasięgiem obejmie jak największą część terytorium Ukrainy. Działanie prowadzone na szczeblu lokalnym prowadzone będą przy współpracy z Ukraińskim Narodowym Komitetem Wspierania Przedsiębiorczości i Normalizacji (SCURPE) oraz władzami lokalnymi (na szczeblu regionów i miast).

Działania lokalne skoncentrowane będą w regionach: Równe, Żytomierz i Czernichów, jako że uznawane są one za regiony, w których wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest najmniejsze (wedle oceny SCURPE zawartej w raporcie dotyczącym rozwoju przedsiębiorstw z roku 2003).

Projekt ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców: właścicieli przedsiębiorstw, menadżerów i pracowników, zrzeszeń przedsiębiorców i doradców, pracowników administracji, polityków, legislatorów, wysokich urzędników państwowych, naukowców i instytucji badawczych. Planuje się także dotrzeć do studentów i wykładowców wyższych uczelni jako mających wpływ na wykształcenie przyszłych generacji przedsiębiorców.

Projekt zakłada realizację następujących celów:

1. Przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji, wskazanie ograniczeń i możliwości rozwoju przedsiębiorstw w każdym z wybranych regionów z uwzględnieniem wpływu rozwijanych na tych terenach Pan-Europejskich Korytarzy Transportowych.

2. Opracowanie nowej koncepcji bezpośredniego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków pomiędzy władzami centralnymi i lokalnymi oraz opracowanie propozycji systemu kredytów preferencyjnych dla przedsiębiorców.

3. Przekazanie najlepszych doświadczeń i modeli prowadzenia działalności gospodarczej w każdej z dziedzin przedstawicielom przedsiębiorców i władz lokalnych w celu dalszego rozpowszechniania.

4. Opracowanie programów szkoleń dla menadżerów, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w wybranych dziedzinach oraz przekazanie ich instytucjom szkolnictwa zawodowego do włączenia w programach kształcenia.

5. Wsparcie dla działań o charakterze regulacyjno-organizacyjnym w dziedzinie przedsiębiorczości (np. opracowaniu standardów dla poszczególnych sektorów)

Informacje o postępach w realizacji projektu będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

10.05.2006
Podziel się tą stroną: