Usługi doradcze z zakresu rozwoju zasobów ludzkich

EPRD Kielce pragnie poinformować, iż z uwagi na częste zapytania jednostek realizujących projekty szkoleniowo-edukacyjne, prowadzi odpłatne usługi doradcze świadczone przez pracowników Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich m.in. w zakresie:

– możliwości ubiegania się o finansowe środki „zewnętrzne” na działania edukacyjno-szkoleniowe, przez urzędy, instytucje, firmy i inne organizacje o charakterze publicznym jak i prywatnym,

– przygotowywania i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich,

– innych, związanych z wykorzystaniem środków publicznych na projekty szkoleniowe i edukacyjne,

– finansowych aspektów rozliczania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym: zagadnień dotyczących księgowej obsługi projektów, przygotowywania dokumentacji księgowej projektów, składania wniosków o płatność do instytucji wdrażającej, stosowania procedur wynikających z prawa zamówień publicznych, audytu zewnętrznego),

– monitoringu merytorycznego i finansowego projektów EFS (m.in.: kontrolowanie zgodności realizacji projektu z harmonogramem, nadzór nad zgodnością ponoszonych wydatków z harmonogramem z uwzględnieniem zasady racjonalności wydatków itp.).

13.10.2006
Podziel się tą stroną: