Unieważnienie przetargu na szkolenia jezykowe (EFS)

Na podstawie art.183 w związku z art. 38 ust.5, art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) po rozpoznaniu protestu wniesionego przez Wykonawcę w dniu 22 września 2005 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń językowych realizowanych w ramach projektu „Program aktywizacji intelektualnej i rozwoju zawodowego osób pracujących w regionie świętokrzyskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, znak: 25/07/05/001, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 22.09.2005r., oraz decyzją Kierownika Zamawiającego z dnia 23.09.2005r., zostaje unieważniony przetarg na ww. zamówienie. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ zostaną powiadomieni o powyższym listownie.

23.09.2005
Podziel się tą stroną: