Zaproszenie do udziału w konsultacjach wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Zaproszenie do udziału w konsultacjach wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji.

Po dwóch miesiącach wytężonej pracy Zespołu projektowego i grona ekspertów opracowano wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji (SRK GWŚIR). Jednym z ważniejszych kroków w procesie powstawania finalnej wersji SRK GWŚIR jest możliwie szeroka konsultacja w środowisku branżowym przyjętych we wstępnym projekcie rozwiązań w zakresie adekwatności wyznaczników sektorowych, charakterystyk poziomów i ich zgodności z oczekiwaniami interesariuszy sektora.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji (SRK GWŚIR) obejmuje kompetencje niezbędne do planowania, organizowania, realizowania i nadzorowania procesów w ramach gospodarki wodno-ściekowej oraz rekultywacji i remediacji, w szczególności w zakresie: pobierania, uzdatniania i dostarczania wody, odbierania i oczyszczania ścieków, oceny stanu ekosystemów oraz projektowania i wdrażania działań naprawczych w procesach rekultywacji i remediacji; projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, prowadzenia pomiarów, obserwacji, badań laboratoryjnych i terenowych na potrzeby procesów gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji, gospodarowania odpadami, w tym osadami, powstającymi w procesach gospodarki wodno-ściekowej, rekultywacji i remediacji zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Opinie i uwagi zebrane podczas konsultacji wstępnego projektu SRK GWŚIR posłużą do udoskonalenia opracowanego materiału. Rezultatem tego procesu będzie finalny, zweryfikowany projekt SRK GWŚIR. Konsultacje wstępnego projektu SRK GWŚIR przeprowadzone zostaną podczas czterech spotkań prowadzonych on-line (webinariów), czterech spotkań w ramach badania jakościowego w formie zogniskowanych wywiadów grupowych oraz badania jakościowego w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych on-line.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zawodowo związanych z sektorem gospodarki wodo-ściekowej
i rekultywacji do zgłaszania chęci udziału w poszczególnych formach konsultacji.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: k.misztal.@eprd.pl

Proces konsultacji potrwa do 13 maja 2022r.

2022.04.20_Projekt_SRK_GWŚIR.docx
2022.04.20_SRK_GWŚIR_wstępny projekt.xlsx

 

21.04.2022
Podziel się tą stroną: