Pomyślne ukończenie projektu finansowanego przez Centrum Energetyczne UE

Mamy przyjemność poinformować, że „Ewaluacja śródokresowa pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach projektu Centrum Energetycznego finansowanego z 9 EDF”, zarządzana i wdrażana przez EPRD została pomyślnie zakończona.

Wyniki tej ewaluacji zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską i dostępne są na następujących stronach internetowych:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/index_en.htm – strona internetowa Centrum Energetycznego na portalu EuropeAid
http://energyfacilitymonitoring.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55:5th-seminar-bruxelles&catid=1&Itemid=40 – prezentacja Ewaluacji śródokresowej autorstwa Alessandro Biancardiego
Ewaluacja została przeprowadzona w okresie od czerwca 2011 do marca 2012 i obejmowała wizyty terenowe w krajach regionu ACP. Wyniki Ewaluacji zostały podsumowane podczas seminarium, które odbyło się w Brukseli pod koniec okresu wdrażania projektu.
16.05.2012
Podziel się tą stroną: