Ocena stopnia wdrożenia Dyrektywy o kredycie konsumenckim w krajach UE, Chorwacji, Norwegii i Islandii

EPRD razem z partnerami konsorcjum rozpoczęło realizację projektu „Studium na temat wpływu decyzji prawnych krajów członkowskich i innych aspektów wdrażania Dyrektywy 2008/48/EC dotyczącej funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej” dla Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów.

Celem studium jest ocena do jakiego stopnia decyzje prawne podjęte przez poszczególne kraje członkowskie dotyczące konkretnych elementów wdrażania Dyrektywy o kredycie konsumenckim wpływają na realizację głównych celów Dyrektywy, tj.: rozwoju wewnętrznego rynku kredytowego w UE oraz zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w dziedzinie kredytów konsumenckich.

W ramach projektu przeanalizowane zostaną:

·         W jaki sposób
poszczególne kraje członkowskie wykorzystują rozwiązania przewidziane w
Dyrektywie oraz ich przyczyny i kontekst;

·         W jaki sposób
krajowe ustawodawstwo wdrażające Dyrektywę jest wprowadzane w życie przez
władze krajowe.

Badanie realizowane będzie w 27 krajach UE oraz Chorwacji, Islandii i Norwegii, natomiast EPRD będzie bezpośrednio odpowiedzialne za przegląd literatury oraz przeprowadzenie wywiadów w dziewięciu krajach: Chorwacji, Słowenii, Litwie, Łotwie, Estonii, Szwecji, Danii, Islandii oraz Portugalii.

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów jest wydziałem Komisji Europejskiej nadzorującym m.in. politykę ochrony konsumentów. Działalność tej Dyrekcji koncentruje się wokół zagadnień związanych z prawami konsumentów, ochroną zdrowia publicznego, bezpieczeństwem żywności, a także dbaniem o właściwe warunki hodowli zwierząt oraz roślin uprawnych i lasów.

04.03.2013
Podziel się tą stroną: