EPRD opracowało “Przewodnik dla ośrodków badawczo-rozwojowych”

W ramach projektu „Wsparcie prawne przy wdrażaniu projektów B+R finansowanych z EFRR w Polsce”, eksperci EPRD opracowali “Przewodnik dla ośrodków badawczo-rozwojowych”. Dokument został opracowany w oparciu o diagnozę problemów i potrzeb pięciu ośrodków B+R: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii z Warszawy, Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów EIT+ z Wrocławia, Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii z Poznania, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii z Warszawy oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, posiada jednak uniwersalny charakter. Przewodnik dedykowany jest ośrodkom badawczo-rozwojowym, w tym konsorcjom naukowym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dużych projektów, czyli projektów z wysokością dofinansowania przekraczającą 50 mln €, znajdujących się na etapie przechodzenia od fazy inwestycyjnej do fazy operacyjnej. Zakres tematyczny Przewodnika obejmuje:

·Formy organizacyjno-prawne;

·Zarządzanie własnością intelektualną;

·Zamówienia publiczne;

·Pomoc publiczną;

·Ochronę danych osobowych.

W załącznikach do Przewodnika zostały zamieszczone opracowania dotyczące:

·europejskich przykładów form
prawnych ośrodków badawczo-rozwojowych;

·dobrych praktyk europejskich w zakresie wykorzystania infrastruktury w kontekście pomocy publicznej;

·koncepcji Metropolitalnych Centrów Badawczych.

Przewodnik zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (JASPERS). Ośrodki badawczo-rozwojowe oraz inne instytucje zainteresowane wsparciem w zakresie powyższych tematów mogą liczyć na doradztwo „szyte na miarę” ze strony EPRD.

07.11.2012
Podziel się tą stroną: