EPRD ciągle obecne w Chorwacji

EPRD będzie kontynuować usługi konsultingowe w sektorze zatrudnienia na Bałkanach poprzez projekt „Młodzież na rynku pracy”, który będzie wdrażany w Chorwacji. Międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem firmy Gopa, obejmujące dwie inne firmy z Niemiec i EPRD wygrało 18-miesięczny projekt finansowany ze środków instrumentu przedakcesyjnego IPA Rozwój Zasobów Ludzkich.

Projekt ma na celu przyczynienie się do poprawy sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy poprzez opracowanie planów działania, które odniosą się do głównych problemów i wyzwań, przed którymi stoją młodzi pracownicy w Chorwacji. Wypracowanie i wdrożenie nowych , bardziej dostosowanych do potrzeb młodzieży usług świadczonych  przez Chorwackie Służby Zatrudnienia, poprawi dostęp młodzieży do rynku pracy. Zadaniem projektu jest zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży na lokalnym rynku pracy oraz promocja i wzrost  poziomu zatrudnienia młodych pracowników w poszczególnych regionach (zgodnie z podejściem „partnerskim”) poprzez opracowanie i wdrożenie aktywnej polityki rynku pracy.

W ramach projektu kluczowe podmioty lokalnego rynku pracy zwiększą swoją wiedzę oraz  kompetencje potrzebne do podjęcia działań zmierzających do polepszenia sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz wypracują odpowiednie środki przeciwdziałające problemom młodych pracowników.  Ponadto zostaną wzmocnione zdolności Chorwackich Służb Zatrudnienia w  zakresie skuteczniejszego i wydajniejszego opracowywania i wdrażania  usług dotyczących poprawy sytuacji bezrobotnej młodzieży.

Zespół trzech ekspertów o międzynarodowym doświadczeniu, którzy będą wdrażać działania przewidziane w ramach projektu, zapewni sprawną i skuteczną realizację na poszczególnych etapach, a uczestnictwo lokalnych ekspertów pozwoli na zastosowanie rozwiązań zgodnych ze specyfiką regionu.

Całkowity budżet
projektu to 1,099,055 €

17.11.2009
Podziel się tą stroną: