EPRD będzie świadczyć usługi dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej

Z przyjemnością informujemy, że EPRD rozszerzy zakres swoich działań w ramach kontraktów ramowych i będzie świadczyć usługi dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Jako członek międzynarodowych konsorcjów, EPRD będzie wpisane na listę wykonawców w dwóch lotach kaskadowego kontraktu ramowego dotyczącego przygotowania, oceny, monitoringu i finalizowania przez Komisję Europejską projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, w odniesieniu do kwestii właściwych tematycznie lub sektorowo, jak również audytu tych projektów przez Europejski Trybunał Obrachunkowy:

Lot 2: Inwestycje w środowisko

Lot 4: Inwestycje w edukację, zdrowie i kulturę

 

Usługi obejmować będą przygotowanie projektów, przegląd dokumentacji projektowej, ocenę prawnych, instytucjonalnych, ekonomicznych i technicznych aspektów, monitoring, doradztwo odnośnie polityki, ram odniesienia lub wytycznych oraz technicznych, prawnych i społeczno-ekonomicznych kwestii w obszarze polityki regionalnej jak również standardowe „szybkie oceny”, których celem jest szybka weryfikacja jakości przygotowania dużych projektów.

 

Kontrakt zostanie podpisany na dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne dwa.

07.10.2010
Podziel się tą stroną: