Zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w Bośni i Hercegowinie

EPRD będzie realizować dwuletni projekt finansowany przez Unię Europejską “Pomoc techniczna w dziedzinie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w Bośni i Hercegowinie”. Będziemy mieli okazję podzielić się naszym bogatym doświadczeniem i wiedzą z zakresu przeprowadzania studiów wykonalności oraz analiz środowiskowych i technologicznych z Partnerami w BiH w dziedzinach utylizacji i zarządzania odpadami (AW) i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (ABP).

Unia Europejska rozumie znaczenie właściwego gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. Niewłaściwe pozbywanie się ich może wiązać się z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, kryzysem bezpieczeństwa żywnościowego i degradacją środowiska. Dlatego też, UE wprowadziła szereg regulacji mających na celu dokładną kontrolę dziedzin związanych z gospodarowaniem ww. odpadami.

Bośnia i Hercegowina, jako potencjalny kandydat do członkostwa w UE, jest zobligowana do spełnienia standardów wytyczonych przez UE w dziedzinach prawidłowego gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. Na chwile obecną, właściwe zarządzanie tymi sektorami wciąż pozostają dla BiH wyzwaniem. Brak ujednoliconych regulacji i technologicznych rozwiązań prowadzą do przypadków, w których odpadki zwierzęce są usuwane w niewłaściwy i niekontrolowany sposób.

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego i zwierzęcego w BiH poprzez redukcję zagrożeń związanych ze zdrowiem ludzi i zwierząt oraz środowiskiem. Projekt zakłada również harmonizację podejścia do tematu zarządzania produktami ubocznymi i odpadkami zwierzęcymi w całej Bośni i Hercegowinie oraz wzrost potencjału ekonomicznego państwa.

Działania będą obejmowały przygotowanie Strategii Zarzadzania produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, która będzie gotowa do wdrożenia przez odpowiednie służby w BiH, przeprowadzenie studiów wykonalności w celu oszacowania technologicznych możliwości, zaproponowanie najlepszych rozwiązań i miejsc do utylizacji i pozbywania się szkodliwych odpadów odzwierzęcych, a także organizację wizyt studyjnych i treningów budujących potencjał wśród interesariuszy z sektorów AW/ABP.

20.06.2016
Podziel się tą stroną: