Opracowanie ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie w Bośni i Hercegowinie

„Opracowanie ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie w Bośni i Hercegowinie” – to tytuł nowego projektu, który będzie realizowany przez EPRD w przyszłym roku. To kolejny sukces Biura na Bałkanach.

Projekt ma złożony charakter. Jego podstawowym celem jest wzmocnienie jakości i efektywności systemu edukacji – w tym wsparcie kształcenia dorosłych i poprawa porównywalności edukacji w Bośni i Hercegowinie do systemów edukacji państw Unii Europejskiej. Działania projektu mają się przyczynić także do rozwoju i wdrożenia ram kwalifikacji z naciskiem na szkolnictwo zawodowe i edukację dorosłych.

W Bośni i Hercegowinie realizowany jest szereg reform, których celem jest zbliżenie systemu edukacyjnego do standardów europejskich. Założeniem władz jest, aby podnoszenie jakości kształcenia przyczyniło się do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu. Dlatego nacisk kładziony jest przede wszystkim na kształcenie zawodowe i edukację dorosłych Takie działanie jest także odzwierciedleniem podejścia przyjętego w Unii Europejskiej, które zostało wyrażone w strategii Europa 2020. Reforma edukacji ma zwiększyć zdolność systemu do reagowania na wyzwania rynku pracy oraz kulturowe i społeczne przemiany współczesnego świata. Bośnia i Hercegowina jako potencjalny kandydat do Unii Europejskiej dąży do tych samych standardów.

Unia Europejska w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IAP) wspiera przemiany w Bośni i Hercegowinie. Finansowane przez UE projekty mają usprawnić reformy poprzez np.: propozycje nowych ram prawnych, rozwój instytucjonalny, szkolenia i zwiększanie potencjału. Takie działania będą także prowadzone w nowym projekcie. EPRD to firma, która może pochwalić się bogatym doświadczeniem w tym sektorze, jak również w regionie Bałkanów. Po raz kolejny zostało to docenione przez Komisję Europejską.

Wartość projektu „Opracowanie ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie w Bośni i Hercegowinie” wynosi blisko 1,5 mln euro. Jego wdrażanie rozpocznie się w 2016 r. i potrwa dwa lata.

30.12.2015
Podziel się tą stroną: