Wsparcie kształcenia zawodowego na Komorach

Konsorcjum, w którego skład wchodzą EPRD oraz niemiecka firma ABU Consult (przewodząca temu konsorcjum) podpisało kontrakt na wdrożenie Pomocy Technicznej w projekcie wsparcia kształcenia zawodowego na Komorach.

Projekt finansowany jest całkowicie z Europejskiego Funduszu Rozwoju (Unii Europejskiej) , a jego realizacja rozpocznie się w sierpniu 2011.

Celem ogólnym projektu jest pobudzenie rynku pracy na Komorach a bardziej szczegółowe zadania skupiać się będą na integracji zawodowej.

Terenem pracy ekspertów oddelegowanych przez ABU Consult i EPRD będą trzy wyspy wchodzące w skład Związku Komorów – Wielki Komor, Anjouan i Moheli.

Celem projektu jest utworzenie na terenie Komorów skutecznego systemu (dotąd praktycznie nie istniejącego) kształcenia zawodowego, odpowiadającego bezpośrednio konkretnemu zapotrzebowaniu państwa oraz jego strukturze ekonomicznej i społecznej.

W ramach owego nowego systemu, lokalne władze powinny być w stanie zmobilizować zasoby – tak ludzkie, jak i materialne – by zapewnić kształcenie (krótko- lub długoterminowe, początkowe i uzupełniające, typu szkolnego lub w miejscu pracy) odpowiadające rzeczywistemu zapotrzebowaniu na kompetencje, wspierając tym samym integrację zawodową lub przygotowanie do zatrudnienia osób w ten sposób wyszkolonych.

Grupami docelowymi są osoby potencjalnie zainteresowane kształceniem zawodowym (w przypadku tego projektu, zarówno uczniowie i studenci, jak i nauczyciele), osoby poszukujące zatrudnienia lub chcące zmienić swoją sytuację zawodową dzięki nowym umiejętnościom, niezbędnym przy wykonywaniu docelowego zawodu.

Celem szczegółowym kontraktu jest operacjonalizacja systemu kształcenia zawodowego, stworzonego dzięki niniejszemu projektowi. Na jego sukces natomiast złoży się pięć elementów, będących jednocześnie rezultatami cząstkowymi:

Rezultat 1 – Utworzenie i wprowadzenie w życie ram prawnych i przepisów wykonawczych niezbędnych do zarządzania i finansowania kształcenia zawodowego.

Rezultat 2 – Poinformowanie wszystkich partnerów kształcenia zawodowego o sposobie funkcjonowania nowego systemu kształcenia, oraz o ich obowiązkach i rolach, jak również o dotychczasowych osiągnięciach i oczekiwanych rezultatach. Upublicznienie i rozpowszechnienie informacji o rynku pracy, funkcjonowaniu struktur kształcenia i zatrudnienia, itd.

Rezultat 3 – Ustanowienie funduszu dla finansowania i rozwoju projektów kształcenia i integracji zawodowej. Wdrożenie i ewaluacja tychże projektów.

Rezultat 4  – Wzmocnienie kompetencji w zakresie zarządzania i organizacji kształcenia, organizacji zawodowych, wspólnot lokalnych oraz resortów odpowiedzialnych za sprawy kształcenia zawodowego.

Rezultat 5 – Rehabilitacja, wyposażenie i operacjonalizacja publicznych instytucji kształcenia zawodowego oraz ośrodków nauczania nieformalnego.

Rezultat 6 – Wsparcie procesu alfabetyzacji funkcjonalnej kandydatów do zawodu.

Realizacja projektu potrwa 4 lata a jego wartość wynosi 1.337.000 €

 

29.07.2011
Podziel się tą stroną: