Klauzula Informacyjna
dla użytkownika systemu JobAlert w firmie
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

  

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szkolnej 36A, w Kielcach (kod pocztowy: 25-604), tel.: +48 41 345 32 71 adres e-mail: iod@eprd.pl (dalej EPRD)
  2. Celem zbierania Pani/Pana danych jest przetwarzanie ich dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji poprzez informowanie o nowych ofertach pracy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie krótszy niż 5 lat, co uzasadnione jest aktualnością danych związanych z umiejętnościami i kompetencjami kandydata i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone. Dane osobowe zostaną również usunięte po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie.
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej w trakcie rejestracji na stronie internetowej https://eprd.pl/en/jobalert/ (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO) .
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia – o ile nie koliduje to z innymi przepisami – lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (przed 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie wszelkie procesy rekrutacyjne z Państwa udziałem ulegną zakończeniu.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. EPRD nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji dotyczącej określonych kandydatów na ekspertów, odbywa się na podstawie szczegółowej analizy dokonanej przez pracownika EPRD.
  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. EPRD zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.   W stosunku do plików komputerowych EPRD stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu.   Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.   Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.