EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (EPRD) sa sjedištem u Kielceu, kao instanca za obradu vaših ličnih podataka u ime Evropske komisije, prema ugovoru između Ministarstva Finansija Crne Gore i EPRD konzorcijuma, pri procesu usklađivanja sa novim obavezama u pogledu obrade ličnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća, takozvani GDPR) ovim dostavlja obavezne informacije vezane za obradu vaših ličnih podataka. EPRD vas takođe obavještava da u bilo kom trenutku imate pravo pristupati, ispravljati, ograničavati opseg ili zahtijevati uklanjanje vaših podataka iz datoteke ličnih podataka EPRD-a. Da biste mogli koristiti navedena prava, obratite nam se putem e-maila.

 

Informativna klauzula
za učesnike obuka u okviru projekta: „
Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore” koji sprovodi EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. konzorcijum u skladu sa čl. 13 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) od 27.aprila 2016. (OJ L 119, 4.5.2016.)

 

 

Molimo vas da vodite računa o sledećem:

 1. Administrator vaših ličnih podataka je Evropska komisija, a instanca koja vrši obradu vaših ličnih podataka je EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. sa sjedištem u ulici Szkolna 36A, u Kielce (poštanski broj: 25-604), tel: +48 41 345 32 71, e-mail adresa: iod@eprd.pl (u daljnjem tekstu: EPRD).
 2. Vaši lični podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu sprovođenja projektnih aktivnosti, uključujući organizaciju i sprovođenje obuka, u skladu sa ugovorom između Evropske komisije i EPRD konzorcijuma.
 3. Na osnovu GDPR Uredbe čl. 6, st. 1, slovo c, vaši lični podaci će se obrađivati u svrhu korišćenja/prenosa podataka drugim subjektima (npr. računovodstvu, nezavisnom revizoru, subjektima koji pružaju smještajne usluge itd.).
 4. Vaši lični podaci će biti čuvani u razdoblju od najviše 10 godina od trenutka kada ste ih proslijedili ili dostavili posljednje izmjene, a što je opravdano opštim uslovima sprovođenja projekta definisanim od strane Evropske komisije. Nakon isteka navedenog perioda, vaši se lični podaci trajno brišu iz IT sistema, a podaci u papirnom obliku uništavaju se. Podaci se takođe brišu nakon završetka poslovnih dogovora i nakon povlačenja pristanka.
 5. Na osnovu GDPR Uredbe čl. 6, st. 1, slovo f, vaši će se lični podaci obrađivati prema potrebi u svrhe koje proizlaze iz opravdanih interesa koje slijedi administrator ili obrađivač podataka (npr. nadzor IT sistema).
 6. Imate pravo da pristupite svojim podacima i da ih ispravite i/ili uklonite – osim ako se ne sukobljavaju sa drugim propisima – ili da ograničite obradu, kao i pravo na prigovor, zahtijev za prekidom obrade i prenosa podataka, pravo na povlačenje pristanka u bilo kom trenutku kao i pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu predsjednika Kancelarije za zaštitu ličnih podataka.
 7. Vaši lični podaci zaštićeni su od neovlašćenog pristupa trećih strana. Za pristup kompjuterskim datotekama koriste se metode kriptografske zaštite ili zapisivanja i lozinke za pristup. Pristup dokumentaciji koja sadrži lične podatke dostupan je samo ovlašćenim osobama u potrebnom obimu. Dokumenti u papirnom obliku čuvaju se na mjestima koja su fizički zaštićena od pristupa neovlašćenih trećih lica.
 8. Ne postoji mogućnost automatskog obrađivanja podataka na temelju profilisanja vaših ličnih podataka.
 9. Vaše lične podatke mogu obrađivati kompanije koje učestvuju u konzorcijumu na osnovu sklapanja sporazuma o obradi podataka između Evropske komisije ili EPRD-a i treće strane. U slučaju zaključivanja takvog ugovora, putem e-maila ćete biti informisani o namjeri da svoje lične podatke povjerite trećoj osobi.

 

 


 

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (EPRD) with its registered office in Kielce, as the Processor of your personal data on behalf of the Controller who, according to the contract between the Ministry of Finance of Montenegro and the EPRD Consortium, is the European Commission, with a view to adapting to the new obligations regarding the processing of personal data (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, so-called GDPR), is hereby providing mandatory information about the processing of your personal data. EPRD also informs that you have the right to access, correct, limit the scope or request removal of your data from the personal data file of EPRD at any time. In order to exercise the above rights, please contact us by e-mail.

Information clause
for participants of trainings under the project: ‘Integration of Key Competences into the Education System of Montenegro’ implemented by a consortium of companies led by EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
in accordance with Art. 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR) of 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016)

 

 

Please, be advised that:

 1. The Controller of your personal data is the European Commission and the Processor of your personal data is EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. with its registered office at 36A Szkolna Street, in Kielce (postal code: 25-604), tel: +48 41 345 32 71, e-mail address: iod@eprd.pl (hereinafter “EPRD”).
 2. Your personal data is collected and processed for the purpose of the implementation of the project activities, including organisation and facilitation of trainings, according to the contract between the European Commission and EPRD Consortium.
 3. Based on GDPR Regulation Art. 6, para. 1, letter c, your personal data will be processed for the purpose of the use of images / transferring data to other entities (e.g. to an external accounting office, to an external auditor office, entities providing accommodation services, etc.).
 4. Your personal data will be stored for the period of max 10 years from the moment of its acquisition or its last update made by you, which is justified by the general conditions of the project implementation defined by the European Commission. After the expiration of the aforementioned period, your personal data will be permanently deleted from the IT systems, and the data in paper form will be destroyed. The data will also be deleted after the business reasons have ceased to exist and until the consent is withdrawn.
 5. Based on GDPR Regulation Art. 6, para. 1, letter f, your personal data will be processed as necessary for the purposes arising from rightfully justified interests pursued by the Controller or Processor (e.g. monitoring of IT systems).
 6. You have the right to access your data and to correct and/or remove it – unless it collides with other regulations – or to limit processing, as well as the right to object, demand discontinuation of processing and transferring of data, the right to withdraw consent at any time, and the right to lodge a complaint to the supervisory body of the President of the Office for Personal Data Protection.
 7. Your personal data is secured against unauthorised access by third parties. In relation to computer files, methods of cryptographic protection or logging and access passwords is used. Access to documentation containing personal data is only available to authorised persons to the necessary extent. Documents in paper form are stored in places physically protected from access by unauthorised third parties.
 8. There are no automatic decisions made based on the profiling of your personal data.
 9. Your personal data may be processed by cooperating companies on the condition of concluding a data processing agreement between the European Commission or EPRD and a third party. In the event of concluding such an agreement, you will be informed by e-mail about the intention to entrust your personal data to a third party.