Karta projektu

Kategoria projektu:

Szkolenia i rozwój kadr,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Wsparcie techniczne dla programu edukacyjnego PASEC - Związek Komorów

Kraj:

Komory

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

krajowy Urzędnik Zatwierdzający EFR Ministerstwo Finansów, Budżetu i Planowania Rozwoju

Opis projektu:

W odpowiedzi na potrzeby sektora edukacji oraz w celu wzmocnienia efektywności Projektu Edukacyjnego III finansowanego przez Bank Światowy, Komisja Europejska wspólnie rządem Związku Komorów zdecydowała o wdrożeniu Programu Rozwoju Sektora Edukacji w Związku Komorów (PASEC), którego budżet wynosił początkowo 16 milionów euro (zwiększony później o 465.000 euro). W ramach program PASEC przyjęto podejście systematyczne zorientowane na rozwój sektorowy, które kładzie szczególny nacisk na zwiększanie możliwości absorpcji, poprawę jakości odbywanych praktyk zawodowych, modernizację programów studiów i szkoleń dla nauczycieli, zmniejszenie nierówności dostępu kobiet do edukacji, wsparcie dla istniejących szkół technicznych i zawodowych. Oczekuje się, że działania podjęte w ramach programu przyczynią się do stworzenia warunków do efektywnego systemowego zarządzania sektorem edukacji. Biorąc pod uwagę wysokość budżetu oraz zakres interwencji, Program PASEC jest uznawany za projekt o dużym znaczeniu dla rozwoju Związku Komorów, który może mieć duży wkład w poprawę sytuacji w sektorze edukacji. Dlatego też właściwe zarządzanie programem powinno obejmować ścisłą współpracę ze stronami uczestniczącymi w programie oraz koordynację działań podejmowanych w jego ramach. W związku z tym konieczne jest zapewnienie wsparcia technicznego dla programu PASEC, w ramach którego zostanie powołany ekspert kluczowy, który przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Jednostki Zarządzającej powołanej w celu koordynacji wdrażania programu PASEC. Zostaną także zatrudnieni eksperci odpowiedzialni za ewaluację działań podejmowanych w ramach projektu oraz eksperci od edukacji, którzy będą brali udział w misjach krótkoterminowych, wdrażanych w odpowiedzi na bieżące potrzeby Programu, Ministerstwa Edukacji i podległych mu instytucji edukacyjnych, w szczególności z następujących dziedzin : (i) szkolnictwo techniczne i zawodowe; (ii) metodyka nauczania w szkołach podstawowych, średnich i wyższych. W kontekście powyższych potrzeb został ogłoszony przetarg na zapewnienie wsparcia technicznego, obejmującego zatrudnienie kierownika zespołu ekspertów, eksperta od ewaluacji oraz innych ekspertów od edukacji, którzy będą brać udział w misjach krótkoterminowych. W oczekiwaniu na zlokalizowanie i uruchomienie nowego biura programu, niniejszy projekt ma na celu identyfikację i mobilizację eksperta kluczowego oraz dwóch ekspertów od edukacji, których zadaniem będzie zapewnienie terminowego przeprowadzania działań w ramach programu PASEC. Celem ogólnym programu, którego częścią jest niniejszy projekt jest : przyczynienie się do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez edukację mające na celu zmniejszenie ubóstwa. Bezpośrednim celem niniejszego projektu jest : udzielenie wsparcia technicznego dla programu PASEC w oczekiwaniu na mobilizację eksperta kluczowego. Cele szczegółowe: 1. Pomoc dla kierownika i innych osób zatrudnionych w ramach programu PASEC, zwiększenie efektywności wdrażania programu poprzez wsparcie metodologiczne i wspólne planowanie działań programowych. 2. Wsparcie przy określeniu potrzeb Ministerstwa Edukacji (i podległych mu instytucji) oraz pomoc w zakresie opracowywania programów nauczania, planowania, zarządzania zasobami technicznymi i ludzkimi oraz przy wdrażaniu programu PASEC.

Data rozpoczęcia: 2008-04-01

Data zakończenia: 2008-10-31