Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Nida 2000 - opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych oraz koncepcji zaopatrzenia wsi w wodę dla wodociągu regionalnego Nowy Korczyn

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Beneficjent:

- Związek Międzygminny „NIDA 2000” - Urzędy i Rady Gmin objęte niniejszym projektem: Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Oleśnica i Pacanów, obecnie województwo świętokrzyskie - Urzędy i Rady Gmin, także planowane do podłączenia do ujęcia w Nowym Korczynie: Kazimierza Wielka, Bejsce, Koszyce, Opatowiec w byłym województwie kieleckim, Łubnice w byłym województwie tarnobrzeskim i Proszowice w byłym województwie krakowskim

Opis projektu:

Projekt jest częścią programu PHARE w zakresie rolnictwa, którego podstawowym celem jest pomoc techniczna w zakresie doradztwa, szkolenia i opracowań badawczo wdrożeniowych. Ma on charakter systemowy zmierzający do rozpoznania potrzeb i podniesienia poziomu gospodarki rolnej. Podstawowymi celami projektu było opracowanie: - koncepcji rozprowadzenia wody dla 4 gmin objętych projektem: Solec Zdrój, Nowy Korczyn, Pacanów i Oleśnica - map sytuacyjno wysokościowych dla 4 wymienionych gmin - analizy ekonomicznej uzasadniającej racjonalność koncepcji - rozprowadzenia wody jak i całego przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia: 1996-11-01

Data zakończenia: 1997-11-30