Karta projektu

Kategoria projektu:

Analizy środowiskowe,Prace projektowe ,Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie gruntów marginalnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Beneficjent:

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Opis projektu:

Wiodącym celem projektu było przedstawienie uzasadnienia dla potrzeby alternatywnego zarządzania gruntami przeznaczonymi na cele nierolnicze, rozpracowanie zagadnień prawnych, geodezyjnych, marketingowych i bazy danych z punktu widzenia zarządzania takimi gruntami oraz wypracowanie kierunków działań, pozwalających poprzez specyficzne traktowanie gruntów nierolniczych stymulować rozwój gospodarczy regionów w których są one zlokalizowane. Ramowa koncepcja i strategia wdrożeniowa dla działań powiązanych z zarządzaniem gruntami w Zasobie AWRSP zawierała: - analizę potencjału i szans rozwojowych każdej z gmin i ocenę ich zgodności z aktualnym planem przestrzennego zagospodarowania - zdefiniowanie wiodących funkcji obszarów wiejskich jako alternatywnych do produkcji rolniczej - ocenę potencjału i uzasadnienie dla potrzeby alternatywnego zarządzania gruntami w Zasobie WRSP w wybranych gminach w powiązaniu ze zidentyfikowanymi funkcjami terenów wiejskich - ramowe zasady i procedury współpracy pomiędzy AWRSP i gminami, biorąc pod uwagę wdrożenie zadań powiązanych z rozwojem terenów z produkcją rolniczą oraz najbardziej racjonalne formy współpracy w sytuacjach przedstawianych zmian w przeznaczeniu wybranych gruntów w planach przestrzennego zagospodarowania gmin - wypracowanie i wdrożenie właściwej strategii marketingowej dla gruntów przeznaczonych na cele alternatywne - mapy geodezyjne i przedłożenie odpowiedniej dokumentacji (mapy i plany) - zasady racjonalizacji działań AWRSP, podejmowanych celem zarządzania gruntami w Zasobie i przeznaczanie ich do alternatywnego wykorzystania przez inwestorów (formy zarządzania, dane o dostępności gruntów)

Data rozpoczęcia: 1997-09-01

Data zakończenia: 1998-09-30