Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Przygotowanie Programu Poprawy Warunków Życia na Obszarach Wiejskich w Północnej Ugandzie

Kraj:

Uganda

Zleceniodawca:

Delegatura Komisji Europejskiej w Ugandzie oraz Narodowy Przedstawiciel Władzy

Beneficjent:

Rząd w Ugandzie oraz władze okręgowe

Opis projektu:

Komisja Europejska obecnie finalizuje Program Strategii Narodowej dla Ugandy w ramach 10-tej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju, który ma nakreślić ramy działań rozwojowych w latach 2008-13. Jednym z głównych obszarów interwencji w ramach programu “Rozwiązanie Konfliktu i Rolnicza Odbudowa w Północnej Ugandzie” ma być poprawa warunków życia w dotkniętej konfilktem Północnej Ugandzie, w której w chwili obecnej trwają negocjacje pokojowe. Sytuacja w Północnej Ugandzie jest bardzo poważna, gdyż prawie 1,4 miliona uchodźców ma niską opiekę socjalną i zauważa się brak zabezpieczenia żywności. Dotychczasowe interwencje w tej części kraju skupiały się głównie na doraźnej pomocy humanitarnej. W wyniku pojawienia się szans na pokój ludzie zaczęli powracać do swoich gospodarstw. Zakłada się, iż około 200-230 tys. uchodźców wróciło do swoich domów w Teso, Lango i Acholi. Obecnym wyzwaniem jest pomoc rolnikom w pokonaniu trudności podczas produkcji i sprzedaży towarów rolniczych poprzez zaopatrzenie ich w podstawową infrastrukturę produkcyjną na poziomie wspólnotowym, a także opracowanie regulacji i przyszłych działań podejmowanych przez rządowe władze centralne i lokalne. Przyszłe działania będą podejmowane w ramach rządowego planu “Pokój, Odnowa i Rozwój” (PRDP) i zostaną skoncentrowane na kilku wybranych obszarach priorytetowych: rewitalizacja rolnictwa, przywrócenie zdolności produkcyjnych społeczności loklanych, rehabilitacja podstawowej infrastruktury wspólnotowej, wzmocnienie działań lokalnych władz rządowych, pomoc w ustanowieniu systemów finansowych, dostawczych i marketingowych. Główny cel misji to przygotowanie działań interwencyjnych, które wniosą znaczący wkład w poprawę warunków życia wysiedlonych na obszarach rolniczych dotkniętych wojną w północnych okręgach Ugandy. Podczas projektu zostaną przedstawione specjalne plany naprawcze, które umożliwią rolnikom i całym wspólnotom powracającym do własnych gospodarstw rozpoczęcie uprawy i produkcji rolniczej, pomogą ustanowić rynki sprzedaży oraz przyczynią się do ekonomicznej rewitalizacji tych obszarów. Bazując na tych analizach eksperci przedstawią opcje przyszłych inwestycji jako część spójnego programu odbudowy. Następujące komponenty będą brane pod uwagę: • Przygotowanie gruntów pod uprawy • Talony za pracę • Sadzenie drzew • Zachęcanie do powrotu operatorów sektora prywatnego • Dostęp do usług finansowych • Dostęp do edukacji rolniczej • Przedstawienie lokalnego planowania rządowego oraz zdolności nadzoru oraz księgowości • Stworzenie sieci powiązań z istniejącymi usługami NAADS

Data rozpoczęcia: 2007-04-01

Data zakończenia: 2007-06-30