Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,Analizy środowiskowe,Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Aktywizacja gospodarcza gmin powiatu ostrowieckiego poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Zarząd Gminy Bodzechów, Ćmielów, Kunów, MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Beneficjent:

Przedsiębiorcy i mieszkańcy regionu objetego projektem, inwestorzy zainteresowani lokowaniem kapitału

Opis projektu:

Gminy powiatu ostrowieckiego: Bodzechów, Ćmielów i Kunów oraz MWiK w Ostrowcu Świętokrzyskim podjęły decyzję o spójnym realizowaniu inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej. W celu pozyskania środków na dofinansowanie planowanych zamierzeń inwestycyjnych z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej, Zarządy wymienionych gmin i MWiK w Ostrowcu Św. zleciły EPRD przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej terenów objętych projektem, stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, podniesienia standardu życia mieszkańców, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed skażeniami bytowo – gospodarczymi.

Data rozpoczęcia: 2001-05-01

Data zakończenia: 2001-09-30