Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,Analizy środowiskowe,Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Intensyfikacja rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kieleckim poprzez modernizację sieci dróg powiatowych

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

Beneficjent:

Przedsiębiorcy i mieszkańcy regionu objetego projektem, inwestorzy zainteresowani lokowaniem kapitału

Opis projektu:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach planuje w najbliższych latach zrealizowanie inwestycji polegających na modernizacji kilkunastu odcinków dróg pogrupowanych w sześć tzw. ciągów drogowych, mających zasadnicze znaczenie dla spójności sieci komunikacyjnej powiatu, zarówno w nawiązaniu do dróg krajowych i wojewódzkich, jak i pozostałych dróg powiatowych i gminnych. W celu pozyskania środków na dofinansowanie planowanych zamierzeń inwestycyjnych z funduszy przedakcesyjnych UE, PZD w Kielcach zlecił EPRD opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji. Wytypowane ciągi stanowią połączenie ważnych ośrodków gminnych i miejskich między sobą oraz z ośrodkami o podobnym charakterze z poza powiatu kieleckiego. Ośrodki te to m.in. Chmielnik, Stąporków, Pierzchnica, Daleszyce, Stopnica, Piekoszów, Strawczyn, Mniów, Raków i Bogoria. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę dostępności i warunków komunikacyjnych, które przyczynią się do intensyfikacji rozwoju społeczno - gospodarczego terenów przyległych, rozwoju ruchu turystycznego i agroturystyki oraz poprawy parametrów technicznych i nośności wraz z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników dróg.

Data rozpoczęcia: 2001-02-01

Data zakończenia: 2001-05-31