Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Końcowa Ewaluacja Programu Odnowy dla Uchodźców i Wysiedlonych w Liberii

Kraj:

Liberia

Zleceniodawca:

Delegacja Komisji Europejskiej na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Beneficjent:

krajowy Przedstawiciel Władzy (NAO)

Opis projektu:

Niestabilna sytuacja po wojnie domowej zniszczyła większość podstawowej infrastruktury kraju. Głównym zadaniem Programu Odnowy dla Uchodźców i Wysiedlonych w Liberii finansowanego ze środków UE jest pomoc w reintegracji wysiedlonych poprzez wzmacnianie statusu zdrowotnego Liberyjczyków, poprawę dostępu do czystej wody, środków sanitarnych oraz elektryczności, a także podnoszenie poziomu życia (wzrost bezpieczeństwa żywności i środków do życia poszczególnych rodzin, poprawa dostępu do odosobnionych obszarów wiejskich oraz wzmocnienie lokalnych działań). Główny cel projektu to finalna ewaluacja realizacji programu, a w szczególności jego spójności z szeroką strategią i polityką kraju oraz dokładne oszacowanie jego konstrukcji wdrożeniowej i osiągniętych rezultatów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju kraju. Ponadto dokonanie oceny wzmocnienia uczestnictwa władz liberyjskich, zapewnienia długofalowego oddziaływania programu oraz wzrostu odpowiedzialności lokalnych instytucji za powodzenie wyżej wymienionego program.

Data rozpoczęcia: 2006-02-01

Data zakończenia: 2006-03-31