Karta projektu

Kategoria projektu:

Ekspertyzy i prace badawcze,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Ewaluacja śródokresowa Programu zatrudnienia i ochrony socjalnej w Ghanie.

Kraj:

Ghana

Zleceniodawca:

Komisja Europejska

Beneficjent:

Komisja Europejska

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi ewaluację śródokresową Programu zatrudnienia i ochrony socjalnej w Ghanie, celem którego jest wsparcie zatrudnienia i ochrony socjalnej w kraju poprzez osiągnięcie czterech wzajemnie powiązanych rezultatów kluczowych: - Poprawa skuteczność i efektywność systemu opieki socjalnej - Usprawnienie zarządzania polityką zatrudnienia na poziomie centralnym i lokalnym - Wzrost możliwości kształcenia techniczego i zawodowego dla sektora nieformalnego i w zakresie łańcucha wartości w rolnictwie - Poprawa dostępu do usług rozwoju biznesu i finansów w sprzyjającym środowisku biznesowym. Ewaluacja oceni stopień osiągnięcia rezultatów i dostarczy Komisji Europejskiej oraz innym stronom zainteresowanym niezależnej oceny programu, jak również wypracuje rekomendacje dotyczące programu. Projekt będzie realizowany od stycznia do lipca 2020.

Data rozpoczęcia: 2020-01-08

Data zakończenia: 2021-01-29