Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Ewaluacja końcowa Programu dotyczącego Realizacji Milenijnego Celu Rozwoju 7C: Dostęp do wody oraz warunki sanitarne w Malawi.

Kraj:

Malawi

Zleceniodawca:

KE

Beneficjent:

KE

Opis projektu:

EPRD przeprowadzi ewaluację Programu dotyczącego Realizacji Milenijnego Celu Rozwoju 7C: Dostęp do wody oraz warunki sanitarne w Malawi, celem którego jest redukcja ubóstwa w Malawi poprzez osiągnięcie zrównoważonego zaopatrzenia w wodę oraz poprawa warunków sanitarnych. Ewaluacja dostarczy Komisji Europejskiej oraz innym stronom zainteresowanym niezależnej oceny realizacji programu, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia osiągnięcia rezultatów w stosunku do założeń, oraz przyczyn leżących u podstawy tych rezultatów; jak również wypracuje rekomendacje dotyczące programu i jego realizacji w przyszłości. Projekt będzie realizowany od października 2019 do maja 2020.

Data rozpoczęcia: 2019-10-17

Data zakończenia: 2020-05-31