Karta projektu

Kategoria projektu:

Strategie i programy rozwoju,Ekspertyzy i prace badawcze,

Tytuł projektu:

Opracowanie spójnej strategii dostosowania sektora cukrowego do wymagań unijnych na Barbados

Kraj:

Barbados

Zleceniodawca:

Delegacja Komisji Europejskiej na Barbados

Beneficjent:

Ministerstwo Finansów i Spraw Gospodarczych na Barbados

Opis projektu:

Opracowanie strategii będzie składać się z 2 faz: 1) Główne założenie pierwszej fazy to zidentyfikowanie szczegółowych wariantów działań dla efektywnego dostosowania strategii przy uwzględnieniu wpływu reform na poziomach ekonomicznym, socjalnym i ochrony środowiska na Barbados. Ten etap będzie ponadto uwzględniał oszacowanie wydatków na wyżej wymienione warianty działań oraz identyfikację ról interesariuszy zaangażowanych w ich realizację, głównie pod względem podziału wydatków. Przeanalizowanie i zaproponowanie różnorodnych wariantów realizacji oraz mechanizmów wydatkowania dla skutecznego wsparcia reform sektora cukrowego na Barbados przez Unię Europejską. Zidentyfikowane warianty działań powinny odnosić się do przyjętych strategii, ale powinny skupiać się przede wszystkim na przedstawieniu możliwych interwencji, które powinny być przedsięwzięte w ramach dostosowywania sektora cukrowego do standardów unijnych. 2) Drugi etap to osiągnięcie konsensusu na poziomie krajowym w ramach działań adaptacyjnych i rozwinięcie ich do pełnej strategii. Ponadto sprecyzuje to najbardziej odpowiednie elementy potrzebne dla wsparcia unijnego, w ramach zasad ustalonych we wspominanym wyżej Planie Działania oraz pozostałych unijnych wymagań dla pomocy rozwojowej.

Data rozpoczęcia: 2006-02-01

Data zakończenia: 2006-03-31