Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Program funkcjonalno - użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice na terenie Aglomeracji Oksa

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Gmina Oksa

Beneficjent:

Gmina Oksa

Opis projektu:

Przedmiotem opracowania był Program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice na terenie Aglomeracji Oksa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129). W ramach zadania opracowano także zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Opracowany Program Funkcjonalno — Użytkowy był wzajemnie skoordynowany technicznie i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Data rozpoczęcia: 2017-09-11

Data zakończenia: 2017-10-31