Karta projektu

Kategoria projektu:

Tytuł projektu:

Wykonanie audytu zewnętrznego projektów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –Ukraina (PBU) 2007 – 2013 oraz Litwa – Polska – Rosja (LPR) 2007 – 2013

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Ministerstwo Rozwoju i Finansów

Beneficjent:

Ministerstwo Rozwoju i Finansów

Opis projektu:

Przeprowadzenie 27 audytów na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Polska-Białoruś-Ukraina i Litwa-Polska-Rosja. Każdy z audytów zakończy się sporządzeniem sprawozdania, a podsumowaniem całości prac będzie opracowanie dwóch raportów. Wykonawca, aby osiągnąć cel badania projektów, zweryfikuje w szczególności czy: - wydatki poniesione przez beneficjentów - zweryfikowane przez zatrudnionych przez nich biegłych rewidentów i przez WST oraz zatwierdzone przez WIZ do dnia 31 grudnia 2016 r. - zostały faktycznie poniesione, są prawidłowe (zgodne z prawem krajowym, unijnym, umową, zasadami programu) i kwalifikowalne, - projekty są realizowane zgodnie z umowami o dofinansowanie i wnioskami aplikacyjnymi, - procedury o udzielenie zamówienia publicznego zostały przeprowadzone/są prowadzone prawidłowo, W szczególności sprawdzone zostaną (za pomocą list sprawdzających wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 1a

Data rozpoczęcia: 2017-02-14

Data zakończenia: 2017-06-30