Karta projektu

Kategoria projektu:

Prace projektowe ,Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,

Tytuł projektu:

Program funkcjonalno - użytkowy oraz studium wykonalności inwestycji: "Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu"

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Beneficjent:

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Opis projektu:

Przedmiotem projektu było opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności inwestycji wraz z analizą ekonomiczno - finansową dla przedsięwzięcia, którego celem jest ochrona zasobów przyrodniczych Ponidzia oraz ich wykorzystanie na rzecz działań edukacyjnych i naukowych, poprzez utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej (OEP) w m. Umianowice wraz z objęciem ochroną czynną ok. 11 ha powierzchni terenu siedlisk Ponidzia w ramach dwóch sieci Natura 2000 i Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Data rozpoczęcia: 2015-10-19

Data zakończenia: 2015-12-07