Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,Analizy środowiskowe,Prace projektowe ,Strategie i programy rozwoju,

Tytuł projektu:

Koncepcja programowa inwestycji drogowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Beneficjent:

Powiat Ostrowiecki

Opis projektu:

W ramach opracowanej Koncepcji programowej wykonane zostały następujące prace: • zinwentaryzowanie sieci dróg powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu technicznego, natężenia ruchu i poziomu bezpieczeństwa, • wytypowanie ciągów drogowych o największym znaczeniu dla powiatu (sieć podstawowa) oraz ciągów drogowych uzupełniających wytypowany układ podstawowy, • wybór zadań priorytetowych dla powiatu z uwzględnieniem dokonanej w inwentaryzacji analizy stanu dróg oraz efektów i znaczenia dla rozwoju całego powiatu, • określenie dla wybranych zadań zakresu rzeczowego wraz z szacunkowym określeniem kosztów przebudowy wybranych ciągów drogowych, • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania wybranych zadań drogowych. Dodatkowo w ramach zlecenia opracowane zostały: • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany dla wybranych ciągów drogowych zgodnie z dyrektywami UE i obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w którym m.in. określone zostały działania służące zminimalizowaniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, • studium wykonalności inwestycji wykonane dla wybranych ciągów drogowych - dokument obejmował analizę techniczną inwestycji, analizę rozwiązań alternatywnych, zarządzanie na etapie realizacji i eksploatacji, wpływ inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, analizę prawną, ekonomiczną i finansową, analizę natężenia ruchu.

Data rozpoczęcia: 2001-03-01

Data zakończenia: 2001-07-31