Karta projektu

Kategoria projektu:

Aplikacje o środki finansowe, analizy ekonomiczne,Prace projektowe ,

Tytuł projektu:

Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra - Obice wraz z analizą ekonomiczną uwarunkowań wydobywania kopaliny

Kraj:

Polska

Zleceniodawca:

Port Lotniczy Kielce S.A.

Beneficjent:

Port Lotniczy Kielce S.A.

Opis projektu:

Na przedmiot zlecenia składają się następujące dokumenty: 1) Projekt zagospodarowania złoża wapieni triasowych Kamienna Góra - Obice (miejscowość Grabowiec, gmina Chmielnik), opracowany zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz kompletny Wniosek o udzielenie Koncesji na wydobycie kopaliny wraz z niezbędnymi załącznikami, wpisami, opiniami i decyzjami, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownej Koncesji na wydobycie kopaliny. 2) Analiza uwarunkowań formalno - prawnych i ekonomicznych wydobywania kopaliny zawierająca m.in. analizę branży kruszyw, plan marketingowy, analizę wariantów, opis technologii wydobycia kruszywa oraz analizę finansową Zleceniodawcy uwzględniającą nakłady inwestycyjne na realizację projektu, prognozę przychodów i kosztów, prognozę sprawozdań finansowych, analizę opłacalności realizacji inwestycji oraz analizę wrażliwości i ryzyka.

Data rozpoczęcia: 2012-05-01

Data zakończenia: 2012-12-31